dòng chảy căng:: ôi:: ReaderKhôi phụcTrạng thái

#include <io_ops.h>

Khôi phục đầu đọc về trạng thái đã lưu trước đó.

Bản tóm tắt

Không phải tất cả Reader đều hỗ trợ khôi phục nên điều này có thể gây ra lỗi Chưa thực hiện.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho Reader.
  • trạng thái: Kết quả của ReaderSerializeState của Reader có loại reader_handle phù hợp.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ReaderRestoreState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input state)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

ReaderKhôi phụcTrạng thái

 ReaderRestoreState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input state
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const