dòng chảy căng:: ôi:: Nối tiếp Tensor

#include <parsing_ops.h>

Chuyển đổi một Tensor thành một nguyên mẫu TensorProto được tuần tự hóa.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tensor: Một Tensor loại T .

Trả về:

  • Output : Một nguyên mẫu TensorProto được tuần tự hóa của tensor đầu vào.

Hàm tạo và hàm hủy

SerializeTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor)

Thuộc tính công khai

operation
serialized

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

được đăng nhiều kỳ

::tensorflow::Output serialized

Chức năng công cộng

Nối tiếp Tensor

 SerializeTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const