dòng chảy căng:: ôi:: Định dạng chuỗi

#include <string_ops.h>

Định dạng mẫu chuỗi bằng danh sách các tensor.

Bản tóm tắt

Định dạng mẫu chuỗi bằng cách sử dụng danh sách các tensor, bản tóm tắt tensor in đẹp mắt.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Danh sách các tensor cần định dạng thành chuỗi giữ chỗ.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • template_: Một chuỗi, mẫu để định dạng tóm tắt tensor.
 • placeholder: Một chuỗi, tại mỗi placeholder trong mẫu, một bản tóm tắt tensor tiếp theo sẽ được chèn vào.
 • tóm tắt: Khi định dạng tóm tắt tensor, hãy in mục tóm tắt đầu tiên và cuối cùng của mỗi chiều tensor.

Trả về:

 • Output : = Chuỗi vô hướng thu được.

Hàm tạo và hàm hủy

StringFormat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)
StringFormat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs, const StringFormat::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Placeholder (StringPiece x)
Summarize (int64 x)
Template (StringPiece x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: StringFormat:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho StringFormat .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Định dạng chuỗi

 StringFormat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList inputs
)

Định dạng chuỗi

 StringFormat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList inputs,
 const StringFormat::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Trình giữ chỗ

Attrs Placeholder(
 StringPiece x
)

Tóm tắt

Attrs Summarize(
 int64 x
)

Bản mẫu

Attrs Template(
 StringPiece x
)