dòng chảy căng:: ôi:: TensorArrayĐọc

#include <data_flow_ops.h>

Đọc một phần tử từ TensorArray thành value đầu ra.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tay cầm: Tay cầm của TensorArray .
  • flow_in: Một vô hướng float thực thi chuỗi hoạt động thích hợp.
  • dtype: Kiểu của phần tử được trả về.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

TensorArrayRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)

Thuộc tính công khai

operation
value

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::Output value

Chức năng công cộng

TensorArrayĐọc

 TensorArrayRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  DataType dtype
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const