dòng chảy căng:: ôi:: TensorArrayViết

#include <data_flow_ops.h>

Đẩy một phần tử vào tensor_array.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • tay cầm: Tay cầm của TensorArray .
 • chỉ mục: Vị trí cần ghi vào bên trong TensorArray .
 • value: Tensor để ghi vào TensorArray .
 • flow_in: Một vô hướng float thực thi chuỗi hoạt động thích hợp.

Trả về:

 • Output : Một đại lượng vô hướng float thực thi chuỗi hoạt động thích hợp.

Hàm tạo và hàm hủy

TensorArrayWrite (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::Input value, :: tensorflow::Input flow_in)

Thuộc tính công khai

flow_out
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

chảy_ra

::tensorflow::Output flow_out

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

TensorArrayViết

 TensorArrayWrite(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input index,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input flow_in
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const