dòng chảy căng:: ôi:: TensorArray

#include <data_flow_ops.h>

Một mảng Tensors có kích thước nhất định.

Bản tóm tắt

Ghi dữ liệu qua Write và đọc qua Read hoặc Pack.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • size: Kích thước của mảng.
 • dtype: Kiểu của các phần tử trên tensor_array.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • element_shape: Hình dạng dự kiến ​​của một phần tử, nếu biết. Được sử dụng để xác nhận hình dạng của các phần tử TensorArray . Nếu hình dạng này không được chỉ định đầy đủ thì việc thu thập TensorArrays có kích thước bằng 0 là một lỗi.
 • Dynamic_size: Một boolean xác định xem việc ghi vào TensorArray có được phép tăng kích thước hay không. Theo mặc định, điều này không được phép.
 • clear_after_read: Nếu đúng (mặc định), Tensor trong TensorArray sẽ bị xóa sau khi được đọc. Điều này vô hiệu hóa nhiều ngữ nghĩa đọc nhưng cho phép giải phóng bộ nhớ sớm.
 • giống_element_shapes: Nếu đúng (mặc định là sai), thì tất cả các phần tử trong TensorArray sẽ có hình dạng giống hệt nhau. Điều này cho phép một số hành vi nhất định, như kiểm tra động các hình dạng nhất quán khi ghi và có thể điền vào các tensor 0 có hình dạng chính xác trên ngăn xếp ngay cả khi thuộc tính element_shape không được xác định đầy đủ.
 • tensor_array_name: Ghi đè tên được sử dụng cho tài nguyên tensor_array tạm thời. Giá trị mặc định là tên của op ' TensorArray ' (được đảm bảo là duy nhất).

Trả về:

 • Bộ điều khiển Output : Bộ điều khiển của TensorArray .
 • Luồng Output : Một đại lượng vô hướng được sử dụng để kiểm soát luồng gradient.

Hàm tạo và hàm hủy

TensorArray (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input size, DataType dtype)
TensorArray (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input size, DataType dtype, const TensorArray::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

flow
handle
operation

Các hàm tĩnh công khai

ClearAfterRead (bool x)
DynamicSize (bool x)
ElementShape (PartialTensorShape x)
IdenticalElementShapes (bool x)
TensorArrayName (StringPiece x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: TensorArray:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho TensorArray .

Thuộc tính công khai

chảy

::tensorflow::Output flow

xử lý

::tensorflow::Output handle

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

TensorArray

 TensorArray(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input size,
 DataType dtype
)

TensorArray

 TensorArray(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input size,
 DataType dtype,
 const TensorArray::Attrs & attrs
)

Các hàm tĩnh công khai

XóaSauĐọc

Attrs ClearAfterRead(
 bool x
)

Kích thước động

Attrs DynamicSize(
 bool x
)

Hình dạng phần tử

Attrs ElementShape(
 PartialTensorShape x
)

Hình dạng phần tử giống hệt nhau

Attrs IdenticalElementShapes(
 bool x
)

TensorArrayName

Attrs TensorArrayName(
 StringPiece x
)