עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: TensorArrayConcat :: עו"ד

#include <data_flow_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור TensorArrayConcat .

סיכום

תכונות ציבוריות

element_shape_except0_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape

פונקציות ציבוריות

ElementShapeExcept0 (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
הצורה הצפויה של אלמנט, אם ידועה, למעט הממד הראשון.

תכונות ציבוריות

element_shape_except0_

PartialTensorShape tensorflow::ops::TensorArrayConcat::Attrs::element_shape_except0_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

פונקציות ציבוריות

ElementShapeExcept0

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArrayConcat::Attrs::ElementShapeExcept0(
  PartialTensorShape x
)

הצורה הצפויה של אלמנט, אם ידועה, למעט הממד הראשון.

משמש לאימות הצורות של אלמנטים TensorArray . אם צורה זו אינה מוגדרת במלואה, שרשור TensorArrays בגודל אפס הוא שגיאה.

ברירת המחדל היא