نسخه های TensorFlow API

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

نسخه‌های زیر از Api-docs TensorFlow در حال حاضر در دسترس هستند:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

شاخه های قبلی اسناد را می توان در GitHub یافت.

،

نسخه‌های زیر از Api-docs TensorFlow در حال حاضر در دسترس هستند:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

شاخه های قبلی اسناد را می توان در GitHub یافت.