این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مشکلات شناخته شده

تدوین با XLA می تواند عملکرد برنامه های شما را به میزان زیادی بهبود بخشد ، اما واسطه TensorFlow دارای چندین گوشه تیز شناخته شده است.

تبادل TensorArray TF / XLA

این مشکل به عنوان یک پیام خطا ظاهر می شود Support for TensorList crossing the XLA/TF boundary is not implemented .

XLA از tf.TensorArray پشتیبانی می tf.TensorArray . با این حال ، ارتباط متقابل بین نمایندگی های TF و XLA هنوز عملی نشده است. این خطا اغلب هنگامی بوجود می آید که TensorArray در داخل بلوک کامپایل شده استفاده می شود ، اما مشتق از خارج گرفته می شود.

راه حل: بیرونی ترین دامنه ای را که مشتق آن است ، وارد کنید.

پویا tf.TensorArray پشتیبانی نمی شود

در tf.TensorArray(..., dynamic_size=True) می نویسد tf.TensorArray(..., dynamic_size=True) با XLA قابل جابجایی نیستند ، زیرا وقتی این آرایه بیش از حد اصلی باشد ، به تعداد ناشناخته ای از تغییر مکان مجدد tf.TensorArray(..., dynamic_size=True) .

راه حل: یک استاتیک شناخته شده محدود به آرایه های خود ارائه دهید.

تولید شماره تصادفی

XLA در حال حاضر دانه های TF را به صورت تصادفی نادیده می گیرد. این امر بر عملکردهای تصادفی TF برجسته مانند tf.random.normal یا tf.nn.dropout . XLA چنان رفتار خواهد کرد که انگار این مجموعه با یک بذر منحصر به فرد جدید در هر اجرا تخم ریزی شده است. این محدودیت در مورد گزینه های تصادفی بدون تابعیت صدق نمی کند.