İşlem Semantiği

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Aşağıda, XlaBuilder arayüzünde tanımlanan işlemlerin semantiği açıklanmaktadır. Tipik olarak, bu işlemler xla_data.proto içindeki RPC arabiriminde tanımlanan işlemlerle birebir eşleşir.

İsimlendirme üzerine bir not: XLA'nın ilgilendiği genelleştirilmiş veri tipi, bazı tek tip tipte (32-bit kayan nokta gibi) elemanları tutan N-boyutlu bir dizidir. Belgeler boyunca dizi , rastgele boyutlu bir diziyi belirtmek için kullanılır. Kolaylık sağlamak için, özel durumlar daha spesifik ve tanıdık isimlere sahiptir; örneğin bir vektör 1 boyutlu bir dizidir ve bir matris 2 boyutlu bir dizidir.

Nihayet

Ayrıca bkz. XlaBuilder::AfterAll .

AfterAll, değişken sayıda jeton alır ve tek bir jeton üretir. Belirteçler, sıralamayı zorlamak için yan etkili işlemler arasında iletilen ilkel türlerdir. AfterAll , bir dizi işlemden sonra bir işlem sipariş etmek için belirteçlerin birleşimi olarak kullanılabilir.

AfterAll(operands)

Argümanlar Tip anlambilim
operands XlaOp değişken sayıda jeton

Hepsi Topla

Ayrıca bkz. XlaBuilder::AllGather .

Replikalar arasında birleştirme gerçekleştirir.

AllGather(operand, all_gather_dim, shard_count, replica_group_ids, channel_id)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp Kopyalar arasında birleştirmek için dizi.
all_gather_dim int64 Birleştirme boyutu.
replica_groups int64 vektörlerinin vektörü Aralarında birleştirmenin gerçekleştirildiği gruplar.
channel_id isteğe bağlı int64 Modüller arası iletişim için isteğe bağlı kanal kimliği.
 • replica_groups , birleştirmenin gerçekleştirildiği replika gruplarının bir listesidir (geçerli replika için replika kimliği ReplicaId kullanılarak alınabilir). Her gruptaki kopyaların sırası, girdilerinin sonuçta yer aldığı sırayı belirler. replica_groups ya boş olmalıdır (bu durumda tüm replikalar 0 N - 1 kadar sıralanmış tek bir gruba aittir) veya replika sayısıyla aynı sayıda öğeyi içermelidir. Örneğin, replica_groups = {0, 2}, {1, 3} 0 ve 2 kopyaları ile 1 ve 3 kopyaları arasında birleştirme gerçekleştirir.
 • shard_count , her çoğaltma grubunun boyutudur. Buna replica_groups boş olduğu durumlarda ihtiyacımız var.
 • channel_id , modüller arası iletişim için kullanılır: yalnızca aynı channel_id sahip all-gather işlemleri birbirleriyle iletişim kurabilir.

Çıkış şekli, all_gather_dim shard_count kat daha büyük olduğu giriş şeklidir. Örneğin, iki kopya varsa ve işlenen iki kopyada sırasıyla [1.0, 2.5] ve [3.0, 5.25] değerine sahipse, all_gather_dim 0 olduğu bu işlemin çıktı değeri [1.0, 2.5, 3.0, 5.25] olacaktır. [1.0, 2.5, 3.0, 5.25] her iki kopyada.

Tümü Azalt

Ayrıca bkz. XlaBuilder::AllReduce .

Replikalar arasında özel bir hesaplama gerçekleştirir.

AllReduce(operand, computation, replica_group_ids, channel_id)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp Replikalar arasında azaltmak için dizi veya boş olmayan bir dizi demeti.
computation XlaComputation azaltma hesaplama
replica_groups int64 vektörlerinin vektörü İndirimlerin gerçekleştirildiği gruplar
channel_id isteğe bağlı int64 Modüller arası iletişim için isteğe bağlı kanal kimliği
 • operand bir dizi demeti olduğunda, tümü azaltma, demetin her bir öğesinde gerçekleştirilir.
 • replica_groups , aralarında azaltmanın gerçekleştirildiği replika gruplarının bir listesidir (geçerli replika için replika kimliği ReplicaId kullanılarak alınabilir). replica_groups ya boş olmalıdır (bu durumda tüm replikalar tek bir gruba aittir) veya replika sayısı ile aynı sayıda öğeyi içermelidir. Örneğin, replica_groups = {0, 2}, {1, 3} 0 ve 2 ve 1 ve 3 kopyaları arasında indirgeme gerçekleştirir.
 • channel_id , modüller arası iletişim için kullanılır: yalnızca aynı channel_id sahip all-reduce işlemleri birbirleriyle iletişim kurabilir.

Çıkış şekli, giriş şekliyle aynıdır. Örneğin, iki kopya varsa ve işlenen iki kopyada sırasıyla [1.0, 2.5] ve [3.0, 5.25] değerine sahipse, bu işlem ve toplama hesaplamasından her ikisinde de çıktı değeri [4.0, 7.75] olacaktır. kopyalar. Giriş bir demet ise, çıktı da bir demetdir.

AllReduce sonucunu hesaplamak, her AllReduce bir girdiye sahip olmayı gerektirir, bu nedenle bir replika bir AllReduce düğümünü diğerinden daha fazla çalıştırırsa, o zaman eski replika sonsuza kadar bekler. Replikaların tümü aynı programı çalıştırdığından, bunun gerçekleşmesi için çok fazla yol yoktur, ancak bir while döngüsünün koşulu beslemeden gelen verilere bağlı olduğunda ve beslenen veriler while döngüsünün daha fazla yinelenmesine neden olduğunda mümkündür. bir kopyada diğerinden daha fazla.

Hepsinden Hepsine

Ayrıca bkz. XlaBuilder::AllToAll .

AllToAll, tüm çekirdeklerden tüm çekirdeklere veri gönderen toplu bir işlemdir. İki aşaması vardır:

 1. Saçılma aşaması. Her çekirdekte işlenen, split_dimensions split_count sayısına bölünür ve bloklar tüm çekirdeklere dağılır, örneğin, i. blok i. çekirdeğe gönderilir.
 2. Toplama aşaması. Her çekirdek, alınan blokları concat_dimension boyunca birleştirir.

Katılımcı çekirdekler şu şekilde yapılandırılabilir:

 • replica_groups : her ReplicaGroup, hesaplamaya katılan replika kimliğinin bir listesini içerir (geçerli replika için replika kimliği ReplicaId kullanılarak alınabilir). AllToAll, belirtilen sırayla alt gruplar içinde uygulanacaktır. Örneğin, replica_groups = { {1,2,3}, {4,5,0} } , bir AllToAll {1, 2, 3} replikaları içinde ve toplama aşamasında uygulanacağı ve alınan blokların 1, 2, 3 ile aynı sırada birleştirilir. Ardından, 4, 5, 0 kopyaları içinde başka bir AllToAll uygulanır ve birleştirme sırası da 4, 5, 0'dır. Eğer replica_groups boşsa, tüm replikalar bire aittir. grup, görünümlerinin bitişme sırasına göre.

Önkoşullar:

 • split_count split_dimension üzerindeki boyut boyutu, split_dimension ile bölünebilir.
 • İşlenenin şekli demet değildir.

AllToAll(operand, split_dimension, concat_dimension, split_count, replica_groups)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp n boyutlu giriş dizisi
split_dimension int64 İşlenenin bölündüğü boyutu adlandıran [0, n) aralığında bir değer
concat_dimension int64 [0, n) aralığında bölünmüş blokların birleştirildiği boyutu adlandıran bir değer
split_count int64 bu işleme katılan çekirdek sayısı. replica_groups boşsa, bu kopya sayısı olmalıdır; aksi halde bu, her gruptaki kopya sayısına eşit olmalıdır.
replica_groups ReplicaGroup vektör her grup bir kopya kimliği listesi içerir.

Aşağıda bir Alltoall örneği gösterilmektedir.

XlaBuilder b("alltoall");
auto x = Parameter(&b, 0, ShapeUtil::MakeShape(F32, {4, 16}), "x");
AllToAll(x, /*split_dimension=*/1, /*concat_dimension=*/0, /*split_count=*/4);

Bu örnekte, Alltoall'a katılan 4 çekirdek vardır. Her çekirdekte, işlenen 0 boyutu boyunca 4 parçaya bölünür, böylece her parça f32[4,4] şeklindedir. 4 parça tüm çekirdeklere dağılmıştır. Daha sonra her bir çekirdek alınan parçaları boyut 1 boyunca, sırayla veya çekirdek 0-4'te birleştirir. Böylece her bir çekirdekteki çıktı f32[16,4] şeklindedir.

TopluNormGrad

Algoritmanın ayrıntılı açıklaması için ayrıca XlaBuilder::BatchNormGrad ve orijinal toplu normalleştirme belgesine bakın.

Parti normunun gradyanlarını hesaplar.

BatchNormGrad(operand, scale, mean, variance, grad_output, epsilon, feature_index)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp normalize edilecek n boyutlu dizi (x)
scale XlaOp 1 boyutlu dizi (\(\gamma\))
mean XlaOp 1 boyutlu dizi (\(\mu\))
variance XlaOp 1 boyutlu dizi (\(\sigma^2\))
grad_output XlaOp BatchNormTraining geçirilen gradyanlar (\( \nabla y\))
epsilon float Epsilon değeri (\(\epsilon\))
feature_index int64 operand özellik boyutuna endeks

Özellik boyutundaki her bir özellik için ( feature_index , operand operand offset ve scale göre gradyanları hesaplar. feature_index , operand özellik boyutu için geçerli bir dizin olmalıdır.

Üç gradyan, aşağıdaki formüllerle tanımlanır ( operand olarak ve özellik boyut indeksi l , parti boyutu m ve uzaysal boyutlar w ve h ile 4 boyutlu bir dizi varsayılarak):

\[ \begin{split} c_l&= \frac{1}{mwh}\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^w\sum_{k=1}^h \left( \nabla y_{ijkl} \frac{x_{ijkl} - \mu_l}{\sigma^2_l+\epsilon} \right) \\\\ \nabla x_{ijkl} &= \frac{\gamma_{l} }{\sqrt{\sigma^2_{l}+\epsilon} } \left( \nabla y_{ijkl} - \mathrm{mean}(\nabla y) - c_l (x_{ijkl} - \mu_{l}) \right) \\\\ \nabla \gamma_l &= \sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^w\sum_{k=1}^h \left( \nabla y_{ijkl} \frac{x_{ijkl} - \mu_l}{\sqrt{\sigma^2_{l}+\epsilon} } \right) \\\\\ \nabla \beta_l &= \sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^w\sum_{k=1}^h \nabla y_{ijkl} \end{split} \]

Girdilerin mean ve variance , toplu iş ve uzamsal boyutlar arasında moment değerini temsil eder.

Çıktı türü, üç tutamaçtan oluşan bir demettir:

çıktılar Tip anlambilim
grad_operand XlaOp giriş operand göre gradyan (\( \nabla x\))
grad_scale XlaOp giriş scale göre gradyan (\( \nabla \gamma\))
grad_offset XlaOp giriş offset göre gradyan (\( \nabla \beta\))

BatchNormInference

Algoritmanın ayrıntılı açıklaması için ayrıca XlaBuilder::BatchNormInference ve orijinal toplu normalleştirme belgesine bakın.

Bir diziyi toplu iş ve uzamsal boyutlar arasında normalleştirir.

BatchNormInference(operand, scale, offset, mean, variance, epsilon, feature_index)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp normalize edilecek n boyutlu dizi
scale XlaOp 1 boyutlu dizi
offset XlaOp 1 boyutlu dizi
mean XlaOp 1 boyutlu dizi
variance XlaOp 1 boyutlu dizi
epsilon float epsilon değeri
feature_index int64 operand özellik boyutuna endeks

Özellik boyutundaki her özellik için ( feature_index , operand özellik boyutunun dizinidir), işlem, tüm diğer boyutlar arasındaki ortalamayı ve varyansı hesaplar ve operand her öğeyi normalleştirmek için ortalama ve varyansı kullanır. feature_index , operand özellik boyutu için geçerli bir dizin olmalıdır.

BatchNormInference , her toplu iş için mean ve variance hesaplamadan BatchNormTraining çağırmaya eşdeğerdir. Tahmini değerler olarak bunun yerine girdi mean ve variance kullanır. Bu işlemin amacı, çıkarımdaki gecikmeyi azaltmaktır, dolayısıyla BatchNormInference adı.

Çıktı, girdi operand aynı şekle sahip n boyutlu, normalleştirilmiş bir dizidir.

TopluNormEğitim

Algoritmanın ayrıntılı açıklaması için ayrıca XlaBuilder::BatchNormTraining ve the original batch normalization paper bakın.

Bir diziyi toplu iş ve uzamsal boyutlar arasında normalleştirir.

BatchNormTraining(operand, scale, offset, epsilon, feature_index)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp normalize edilecek n boyutlu dizi (x)
scale XlaOp 1 boyutlu dizi (\(\gamma\))
offset XlaOp 1 boyutlu dizi (\(\beta\))
epsilon float Epsilon değeri (\(\epsilon\))
feature_index int64 operand özellik boyutuna endeks

Özellik boyutundaki her özellik için ( feature_index , operand özellik boyutunun dizinidir), işlem, tüm diğer boyutlar arasındaki ortalamayı ve varyansı hesaplar ve operand her öğeyi normalleştirmek için ortalama ve varyansı kullanır. feature_index , operand özellik boyutu için geçerli bir dizin olmalıdır.

Algoritma, uzaysal boyutların boyutu olarak w ve h olan m öğelerini içeren \(x\) operand her toplu iş için aşağıdaki gibi gider ( operand 4 boyutlu bir dizi olduğu varsayılarak):

 • Özellik boyutundaki her bir özellik l için toplu iş ortalamasını \(\mu_l\) hesaplar:\(\mu_l=\frac{1}{mwh}\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^w\sum_{k=1}^h x_{ijkl}\)

 • Parti varyansını hesaplar \(\sigma^2_l\):\(\sigma^2_l=\frac{1}{mwh}\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^w\sum_{k=1}^h (x_{ijkl} - \mu_l)^2\)

 • Normalleştirir, ölçekler ve kaydırır:\(y_{ijkl}=\frac{\gamma_l(x_{ijkl}-\mu_l)}{\sqrt[2]{\sigma^2_l+\epsilon} }+\beta_l\)

Genellikle küçük bir sayı olan epsilon değeri, sıfıra bölme hatalarından kaçınmak için eklenir.

Çıktı türü, üç XlaOp s'nin bir demetidir:

çıktılar Tip anlambilim
output XlaOp Giriş operand (y) ile aynı şekle sahip n boyutlu dizi
batch_mean XlaOp 1 boyutlu dizi (\(\mu\))
batch_var XlaOp 1 boyutlu dizi (\(\sigma^2\))

batch_mean ve batch_var , yukarıdaki formüller kullanılarak toplu iş ve uzamsal boyutlar arasında hesaplanan anlardır.

BitcastConvertType

Ayrıca bkz. XlaBuilder::BitcastConvertType .

TensorFlow'daki bir tf.bitcast benzer şekilde, bir veri şeklinden bir hedef şekle öğe bazında bir bit yayın işlemi gerçekleştirir. Girdi ve çıktı boyutu eşleşmelidir: örneğin s32 öğeleri, bitcast rutini yoluyla f32 öğeleri haline gelir ve bir s32 öğesi, dört s8 öğesi olur. Bitcast, düşük seviyeli bir döküm olarak uygulanır, bu nedenle farklı kayan nokta temsillerine sahip makineler farklı sonuçlar verecektir.

BitcastConvertType(operand, new_element_type)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp dims D ile T tipi dizisi
new_element_type PrimitiveType U yazın

Dönüştürmeden önce ve sonra ilkel boyutun oranına göre değişecek olan son boyut dışında, işlenenin boyutları ve hedef şeklin eşleşmesi gerekir.

Kaynak ve hedef eleman türleri tanımlama grupları olmamalıdır.

Bitcast-farklı genişlikte ilkel türe dönüştürme

BitcastConvert HLO komutu, T' çıkış öğesi türünün boyutunun T giriş öğesinin boyutuna eşit olmadığı durumu destekler. Tüm işlem kavramsal olarak bir bit yayın olduğundan ve temeldeki baytları değiştirmediğinden, çıktı öğesinin şeklinin değişmesi gerekir. B = sizeof(T), B' = sizeof(T') için iki olası durum vardır.

İlk olarak, B > B' olduğunda, çıktı şekli B/B' boyutunda yeni bir küçük-en büyük boyut alır. Örneğin:

 f16[10,2]{1,0} %output = f16[10,2]{1,0} bitcast-convert(f32[10]{0} %input)

Etkili skalerler için kural aynı kalır:

 f16[2]{0} %output = f16[2]{0} bitcast-convert(f32[] %input)

Alternatif olarak, B' > B için komut, girdi şeklinin son mantıksal boyutunun B'/B eşit olmasını gerektirir ve bu boyut dönüştürme sırasında bırakılır:

 f32[10]{0} %output = f32[10]{0} bitcast-convert(f16[10,2]{1,0} %input)

Farklı bit genişlikleri arasındaki dönüşümlerin öğe bazında olmadığını unutmayın.

Yayın

Ayrıca bkz. XlaBuilder::Broadcast .

Dizideki verileri çoğaltarak diziye boyutlar ekler.

Broadcast(operand, broadcast_sizes)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp Çoğaltılacak dizi
broadcast_sizes ArraySlice<int64> Yeni boyutların boyutları

Yeni boyutlar sola eklenir, yani broadcast_sizes {a0, ..., aN} değerlerine sahipse ve işlenen şekli {b0, ..., bM} boyutlarına sahipse, çıktının şekli {a0, ..., aN, b0, ..., bM} .

İşlenenin kopyalarına yeni boyutlar indeksi, yani

output[i0, ..., iN, j0, ..., jM] = operand[j0, ..., jM]

Örneğin, operand broadcast_sizes değerine sahip bir skaler f32 ise ve 2.0f {2, 3} ise, sonuç f32[2, 3] şeklinde bir dizi olacak ve sonuçtaki tüm değerler 2.0f olacaktır.

YayınInDim

Ayrıca bkz. XlaBuilder::BroadcastInDim .

Dizideki verileri çoğaltarak dizinin boyutunu ve derecesini genişletir.

BroadcastInDim(operand, out_dim_size, broadcast_dimensions)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp Çoğaltılacak dizi
out_dim_size ArraySlice<int64> Hedef şeklin boyutlarının boyutları
broadcast_dimensions ArraySlice<int64> İşlenen şeklin her bir boyutu hedef şekildeki hangi boyuta karşılık gelir?

Yayına benzer, ancak herhangi bir yere boyut eklemeye ve mevcut boyutları boyut 1 ile genişletmeye izin verir.

out_dim_size operand açıklanan şekle yayınlanır. broadcast_dimensions operand boyutlarını hedef şeklin boyutlarıyla eşler, yani işlenenin i'nci boyutu çıktı şeklinin yayın_boyutu[i]'inci boyutuyla eşlenir. operand boyutları 1 boyutuna sahip olmalı veya eşleştirildikleri çıktı şeklindeki boyutla aynı boyutta olmalıdır. Kalan boyutlar boyut 1 boyutlarıyla doldurulur. Dejenere boyutlu yayın daha sonra çıktı şekline ulaşmak için bu dejenere boyutlar boyunca yayın yapar. Anlambilim, yayın sayfasında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Telefon etmek

Ayrıca bkz. XlaBuilder::Call .

Verilen argümanlarla bir hesaplama çağırır.

Call(computation, args...)

Argümanlar Tip anlambilim
computation XlaComputation T_0, T_1, ..., T_{N-1} -> S tipinin N parametreli rastgele tip hesaplaması
args N XlaOp s dizisi İsteğe bağlı türde N bağımsız değişken

Argların args ve türleri, computation parametreleriyle eşleşmelidir. args olmamasına izin verilir.

koleski

Ayrıca bkz. XlaBuilder::Cholesky .

Bir grup simetrik (Hermitian) pozitif tanımlı matrisin Cholesky ayrıştırmasını hesaplar.

Cholesky(a, lower)

Argümanlar Tip anlambilim
a XlaOp karmaşık veya kayan nokta türünde bir rank > 2 dizisi.
lower bool a'nın üst veya alt üçgeninin kullanılıp a .

low true ise, \( a = l . l^T \)olacak şekilde lower üçgen matrisleri l hesaplar. lower false ise, üst üçgen matrisleri u \( a = u^T . u \)olacak şekilde hesaplar.

Girdi verileri, lower değerine bağlı olarak yalnızca a öğesinin alt/üst üçgeninden okunur. Diğer üçgendeki değerler yok sayılır. Çıktı verileri aynı üçgende döndürülür; diğer üçgendeki değerler uygulama tanımlıdır ve herhangi bir şey olabilir.

a derecesi 2'den büyükse, a , küçük 2 boyutlar dışındaki tüm boyutların toplu boyutlar olduğu bir matris partisi olarak değerlendirilir.

a simetrik (Hermityen) pozitif tanımlı değilse, sonuç uygulama tanımlıdır.

Kelepçe

Ayrıca bkz. XlaBuilder::Clamp .

Bir işleneni minimum ve maksimum değer arasındaki aralıkta sabitler.

Clamp(min, operand, max)

Argümanlar Tip anlambilim
min XlaOp T tipi dizi
operand XlaOp T tipi dizi
max XlaOp T tipi dizi

Bir işlenen ve minimum ve maksimum değerler verildiğinde, işlenen minimum ve maksimum arasındaki aralıktaysa işleneni, aksi takdirde işlenen bu aralığın altındaysa minimum değeri, işlenen bu aralığın üstündeyse maksimum değeri döndürür. Yani, clamp(a, x, b) = min(max(a, x), b) .

Her üç dizi de aynı şekilde olmalıdır. Alternatif olarak, sınırlı bir yayın biçimi olarak min ve/veya max , T tipinde bir skaler olabilir.

Skaler min ve max ile örnek:

let operand: s32[3] = {-1, 5, 9};
let min: s32 = 0;
let max: s32 = 6;
==>
Clamp(min, operand, max) = s32[3]{0, 5, 6};

Yıkılmak

Ayrıca bkz. XlaBuilder::Collapse ve tf.reshape işlemi.

Bir dizinin boyutlarını tek bir boyuta daraltır.

Collapse(operand, dimensions)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp T tipi dizi
dimensions int64 vektör T boyutlarının sıralı, ardışık alt kümesi.

Daralt, işlenenin boyutlarının verilen alt kümesini tek bir boyutla değiştirir. Girdi bağımsız değişkenleri, T türünde rastgele bir dizi ve boyut dizinlerinin derleme zamanı sabit vektörüdür. Boyut indeksleri, T boyutlarının sıralı (düşük ila yüksek boyut numaraları), ardışık alt kümesi olmalıdır. Bu nedenle {0, 1, 2}, {0, 1} veya {1, 2} tüm geçerli boyut kümeleridir, ancak {1, 0} veya {0, 2} değildir. Orijinal boyut boyutlarının ürününe eşit yeni boyut boyutu ile değiştirdikleri boyut sıralamasında aynı konumda tek bir yeni boyut ile değiştirilirler. Boyutlardaki en düşük boyut numarası, bu dimensions daraltan döngü yuvasındaki en yavaş değişen boyuttur (en büyük) ve en yüksek boyut numarası en hızlı değişendir (en küçük). Daha genel daraltma sıralaması gerekiyorsa tf.reshape operatörüne bakın.

Örneğin, v 24 elemanlı bir dizi olsun:

let v = f32[4x2x3] { { {10, 11, 12}, {15, 16, 17} },
{ {20, 21, 22}, {25, 26, 27} },
{ {30, 31, 32}, {35, 36, 37} },
{ {40, 41, 42}, {45, 46, 47} } };

// Collapse to a single dimension, leaving one dimension.
let v012 = Collapse(v, {0,1,2});
then v012 == f32[24] {10, 11, 12, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 25, 26, 27,
30, 31, 32, 35, 36, 37,
40, 41, 42, 45, 46, 47};

// Collapse the two lower dimensions, leaving two dimensions.
let v01 = Collapse(v, {0,1});
then v01 == f32[4x6] { {10, 11, 12, 15, 16, 17},
{20, 21, 22, 25, 26, 27},
{30, 31, 32, 35, 36, 37},
{40, 41, 42, 45, 46, 47} };

// Collapse the two higher dimensions, leaving two dimensions.
let v12 = Collapse(v, {1,2});
then v12 == f32[8x3] { {10, 11, 12},
{15, 16, 17},
{20, 21, 22},
{25, 26, 27},
{30, 31, 32},
{35, 36, 37},
{40, 41, 42},
{45, 46, 47} };

CollectivePermute

Ayrıca bkz. XlaBuilder::CollectivePermute .

CollectivePermute, çapraz veri kopyaları gönderen ve alan toplu bir işlemdir.

CollectivePermute(operand, source_target_pairs)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp n boyutlu giriş dizisi
source_target_pairs <int64, int64> vektörü (source_replica_id, target_replica_id) çiftlerinin listesi. Her çift için işlenen, kaynak çoğaltmadan hedef çoğaltmaya gönderilir.

source_target_pair üzerinde aşağıdaki kısıtlamalar olduğunu unutmayın:

 • Herhangi iki çift aynı hedef çoğaltma kimliğine sahip olmamalı ve aynı kaynak çoğaltma kimliğine sahip olmamalıdır.
 • Bir kopya kimliği herhangi bir çiftte hedef değilse, o kopyadaki çıktı, girdi ile aynı şekle sahip 0(lar)dan oluşan bir tensördür.

birleştir

Ayrıca bkz. XlaBuilder::ConcatInDim .

Concatenate, birden çok dizi işleneninden bir dizi oluşturur. Dizi, giriş dizisi işlenenlerinin her biri ile aynı düzeydedir (birbirleriyle aynı düzeyde olmalıdır) ve bağımsız değişkenleri, belirtildikleri sırayla içerir.

Concatenate(operands..., dimension)

Argümanlar Tip anlambilim
operands N XlaOp dizisi Boyutları [L0, L1, ...] olan T türünde N dizi. N >= 1 gerektirir.
dimension int64 operands arasında birleştirilecek boyutu adlandıran [0, N) aralığında bir değer.

Boyut hariç tüm dimension aynı olmalıdır. Bunun nedeni, XLA'nın "düzensiz" dizileri desteklememesidir. Ayrıca rank-0 değerlerinin birleştirilemeyeceğini de unutmayın (birleştirmenin gerçekleştiği boyutu adlandırmak imkansız olduğundan).

1 boyutlu örnek:

Concat({ {2, 3}, {4, 5}, {6, 7} }, 0)
>>> {2, 3, 4, 5, 6, 7}

2 boyutlu örnek:

let a = {
{1, 2},
{3, 4},
{5, 6},
};
let b = {
{7, 8},
};
Concat({a, b}, 0)
>>> {
{1, 2},
{3, 4},
{5, 6},
{7, 8},
}

Diyagram:

koşullu

Ayrıca bkz. XlaBuilder::Conditional .

Conditional(pred, true_operand, true_computation, false_operand, false_computation)

Argümanlar Tip anlambilim
pred XlaOp PRED tipi skaler
true_operand XlaOp \(T_0\)tipi argüman
true_computation XlaComputation \(T_0 \to S\)tipinde XlaComputation
false_operand XlaOp \(T_1\)tipinin argümanı25
false_computation XlaComputation \(T_1 \to S\)türünde XlaComputation

pred true ise false_computation , pred false ise true_computation yürütür ve sonucu döndürür.

true_computation , \(T_0\) türünde tek bir argüman almalıdır ve aynı türde olması gereken true_operand ile çağrılacaktır. false_computation , \(T_1\) türünde tek bir argüman almalıdır ve aynı türde olması gereken false_operand ile çağrılır. true_computation ve false_computation döndürülen değerinin türü aynı olmalıdır.

pred değerine bağlı olarak true_computation ve false_computation yalnızca birinin yürütüleceğini unutmayın.

Conditional(branch_index, branch_computations, branch_operands)

Argümanlar Tip anlambilim
branch_index XlaOp S32 tipi skaler
branch_computations N XlaComputation dizisi \( T_0 \to S , T_1 \to S , ..., T_{N-1} \to S \)türünde XlaComputations
branch_operands N XlaOp dizisi \( T_0 , T_1 , ..., T_{N-1} \)türündeki argümanlar

branch_computations[branch_index] yürütür ve sonucu döndürür. branch_index < 0 veya >= N olan bir S32 ise, branch_computations[N-1] varsayılan dal olarak yürütülür.

Her bir branch_computations[b] , T_b tipinde tek bir argüman almalıdır ve aynı tipte olması gereken branch_operands[b] ile çağrılacaktır. Her branch_computations[b] döndürülen değerinin türü aynı olmalıdır.

Branch_index değerine bağlı olarak branch_computations yalnızca birinin yürütüleceğini branch_index .

Dönş (evrişim)

Ayrıca bkz. XlaBuilder::Conv .

ConvWithGeneralPadding olarak, ancak dolgu kısa yoldan SAME veya GEÇERLİ olarak belirtilir. AYNI dolgu, girişi ( lhs ) sıfırlarla doldurur, böylece adım adım dikkate alınmadığında çıktı girişle aynı şekle sahip olur. GEÇERLİ dolgu basitçe dolgu olmaması anlamına gelir.

ConvWithGeneralPadding (evrişim)

Ayrıca bkz. XlaBuilder::ConvWithGeneralPadding .

Sinir ağlarında kullanılan türde bir evrişimi hesaplar. Burada bir evrişim, n-boyutlu bir taban alanı boyunca hareket eden n-boyutlu bir pencere olarak düşünülebilir ve pencerenin her olası konumu için bir hesaplama yapılır.

Argümanlar Tip anlambilim
lhs XlaOp rank n+2 girdi dizisi
rhs XlaOp rank n+2 çekirdek ağırlıkları dizisi
window_strides ArraySlice<int64> nd çekirdek adımları dizisi
padding ArraySlice< pair<int64, int64>> nd (düşük, yüksek) dolgu dizisi
lhs_dilation ArraySlice<int64> nd lhs genişleme faktörü dizisi
rhs_dilation ArraySlice<int64> nd rhs genişleme faktörü dizisi
feature_group_count int64 özellik gruplarının sayısı
batch_group_count int64 parti gruplarının sayısı

n uzaysal boyutların sayısı olsun. lhs argümanı, taban alanını tanımlayan bir rank n+2 dizisidir. Buna girdi denir, tabii ki rhs de bir girdi olsa da. Bir sinir ağında bunlar giriş aktivasyonlarıdır. n+2 boyutları şu sırayla:

 • batch : Bu boyuttaki her koordinat, evrişimin gerçekleştirildiği bağımsız bir girdiyi temsil eder.
 • z/depth/features : Taban alanındaki her bir (y,x) konumu, bu boyuta giren, kendisiyle ilişkilendirilmiş bir vektöre sahiptir.
 • spatial_dims : Pencerenin üzerinde hareket ettiği taban alanını tanımlayan n uzaysal boyutu tanımlar.

rhs argümanı, evrişimsel filtre/çekirdek/pencereyi açıklayan bir rank n+2 dizisidir. Boyutlar bu sırayla:

 • output-z : Çıktının z boyutu.
 • input-z : Bu boyutun boyutu çarpı feature_group_count lhs cinsinden z boyutunun boyutuna eşit olmalıdır.
 • spatial_dims : Taban alanı boyunca hareket eden ikinci pencereyi tanımlayan n uzaysal boyutu tanımlar.

window_strides argümanı, uzamsal boyutlarda evrişimli pencerenin adımını belirtir. Örneğin, ilk uzamsal boyuttaki adım 3 ise, pencere yalnızca ilk uzamsal indeksin 3'e bölünebildiği koordinatlara yerleştirilebilir.

padding argümanı, taban alanına uygulanacak sıfır dolgu miktarını belirtir. Doldurma miktarı negatif olabilir - negatif dolgunun mutlak değeri, evrişim yapmadan önce belirtilen boyuttan kaldırılacak öğelerin sayısını gösterir. padding[0] , y boyutu için dolguyu belirtir ve padding[1] , x boyutu için dolguyu belirtir. Her çift, birinci eleman olarak düşük dolguya ve ikinci eleman olarak yüksek dolguya sahiptir. Düşük dolgu, alt indeksler yönünde, yüksek dolgu ise daha yüksek indeksler yönünde uygulanır. Örneğin, padding[1] (2,3) ise, ikinci uzamsal boyutta solda 2 sıfır ve sağda 3 sıfır ile bir dolgu olacaktır. Dolgu kullanmak, evrişim yapmadan önce girişe ( lhs ) aynı sıfır değerlerini eklemekle eşdeğerdir.

lhs_dilation ve rhs_dilation argümanları, her bir uzaysal boyutta sırasıyla lhs ve rhs'ye uygulanacak genişleme faktörünü belirtir. Bir uzamsal boyuttaki genişleme faktörü d ise, o boyuttaki girişlerin her biri arasına örtük olarak d-1 delikleri yerleştirilir ve dizinin boyutu artar. Delikler, evrişim için sıfırlar anlamına gelen bir no-op değeri ile doldurulur.

Rhs'nin genişlemesine atröz konvolüsyon da denir. Daha fazla ayrıntı için bkz. tf.nn.atrous_conv2d . lhs'nin genişlemesine ayrıca transpoze evrişim denir. Daha fazla ayrıntı için bkz. tf.nn.conv2d_transpose .

feature_group_count bağımsız değişkeni (varsayılan değer 1) gruplanmış evrişimler için kullanılabilir. feature_group_count , hem girdi hem de çıktı özelliği boyutunun bir böleni olmalıdır. feature_group_count 1'den büyükse, bu, kavramsal olarak giriş ve çıkış özelliği boyutunun ve rhs çıkış özelliği boyutunun, her grup ardışık bir özellik dizisinden oluşan birçok feature_group_count grubuna eşit olarak bölündüğü anlamına gelir. rhs girdi özelliği boyutunun, lhs girdi özelliği boyutunun feature_group_count bölünmesine eşit olması gerekir (bu nedenle, zaten bir grup girdi özelliği boyutuna sahiptir). i-th grupları, birçok ayrı konvolüsyonu feature_group_count hesaplamak için birlikte kullanılır. Bu evrişimlerin sonuçları, çıktı özelliği boyutunda bir araya getirilir.

Derinlemesine evrişim için feature_group_count argümanı giriş özelliği boyutuna ayarlanır ve filtre [filter_height, filter_width, in_channels, channel_multiplier] [filter_height, filter_width, 1, in_channels * channel_multiplier] olarak yeniden şekillendirilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. tf.nn.depthwise_conv2d .

batch_group_count (varsayılan değer 1) bağımsız değişkeni, geri yayılım sırasında gruplanmış filtreler için kullanılabilir. batch_group_count , lhs (girdi) toplu iş boyutunun boyutunun bir böleni olmalıdır. batch_group_count 1'den büyükse, çıktı toplu iş boyutunun input batch / batch_group_count boyutunda olması gerektiği anlamına gelir. batch_group_count , çıktı özelliği boyutunun bir böleni olmalıdır.

Çıktı şekli şu sırayla şu boyutlara sahiptir:

 • batch : Bu boyutun boyutu ile toplu batch_group_count çarpı lhs cinsinden batch boyutunun boyutuna eşit olmalıdır.
 • z : Çekirdekteki output-z ile aynı boyut ( rhs ).
 • spatial_dims : Evrişimli pencerenin her geçerli yerleşimi için bir değer.

Evrişim penceresinin geçerli yerleşimleri, dolgudan sonraki adımlar ve taban alanının boyutu ile belirlenir.

Bir evrişimin ne yaptığını açıklamak için, 2 boyutlu bir evrişim düşünün ve çıktıda bazı sabit batch , z , y , x koordinatlarını seçin. Sonra (y,x) pencerenin bir köşesinin taban alanı içindeki bir konumudur (örneğin, uzaysal boyutları nasıl yorumladığınıza bağlı olarak sol üst köşe). Şimdi, her 2d noktanın bir 1d vektörü ile ilişkilendirildiği, taban alanından alınan bir 2d penceremiz var, bu yüzden bir 3d kutu elde ediyoruz. Evrişimli çekirdekten, z çıktı koordinatını sabitlediğimiz için ayrıca bir 3B kutumuz var. İki kutu aynı boyutlara sahiptir, bu nedenle iki kutu arasındaki eleman bazında çarpımların toplamını alabiliriz (nokta çarpımına benzer). Çıktı değeri budur.

output-z örneğin 5 ise, pencerenin her konumunun çıktıda çıktının z boyutuna 5 değer ürettiğine dikkat edin. Bu değerler, evrişimli çekirdeğin hangi bölümünün kullanıldığına göre farklılık gösterir - her output-z koordinatı için kullanılan ayrı bir 3B değerler kutusu vardır. Yani bunu her biri için farklı bir filtreye sahip 5 ayrı evrişim olarak düşünebilirsiniz.

Dolgu ve adım adım bir 2d evrişim için sözde kod:

for (b, oz, oy, ox) { // output coordinates
 value = 0;
 for (iz, ky, kx) { // kernel coordinates and input z
  iy = oy*stride_y + ky - pad_low_y;
  ix = ox*stride_x + kx - pad_low_x;
  if ((iy, ix) inside the base area considered without padding) {
   value += input(b, iz, iy, ix) * kernel(oz, iz, ky, kx);
  }
 }
 output(b, oz, oy, ox) = value;
}

ConvertElementType

Ayrıca bkz. XlaBuilder::ConvertElementType .

C++'daki eleman bazında static_cast benzer şekilde, veri şeklinden hedef şekle eleman bazında dönüştürme işlemi gerçekleştirir. Boyutlar eşleşmelidir ve dönüşüm öğe bazındadır; örneğin, f32 s32 f32 s32 .

ConvertElementType(operand, new_element_type)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp dims D ile T tipi dizisi
new_element_type PrimitiveType U yazın

İşlenenin boyutları ve hedef şekli eşleşmelidir. Kaynak ve hedef eleman türleri tanımlama grupları olmamalıdır.

T=s32 U=f32 dönüştürme gibi bir dönüştürme, yuvarlaktan en yakına çift gibi bir normalleştirme içi-yüzey arası dönüştürme yordamı gerçekleştirir.

let a: s32[3] = {0, 1, 2};
let b: f32[3] = convert(a, f32);
then b == f32[3]{0.0, 1.0, 2.0}

Çapraz Çoğaltma Toplamı

Toplama hesaplamasıyla AllReduce gerçekleştirir.

Özel Çağrı

Ayrıca bkz. XlaBuilder::CustomCall .

Bir hesaplama içinde kullanıcı tarafından sağlanan bir işlevi çağırın.

CustomCall(target_name, args..., shape)

Argümanlar Tip anlambilim
target_name string Fonksiyonun adı. Bu sembol adını hedefleyen bir çağrı talimatı yayınlanacaktır.
args N XlaOp s dizisi İşleve iletilecek rasgele türde N bağımsız değişken.
shape Shape Fonksiyonun çıkış şekli

İşlev imzası, bağımsız değişkenlerin türü veya türü ne olursa olsun aynıdır:

extern "C" void target_name(void* out, void** in);

Örneğin, CustomCall aşağıdaki gibi kullanılırsa:

let x = f32[2] {1,2};
let y = f32[2x3] { {10, 20, 30}, {40, 50, 60} };

CustomCall("myfunc", {x, y}, f32[3x3])

İşte myfunc uygulamasının bir örneği:

extern "C" void myfunc(void* out, void** in) {
 float (&x)[2] = *static_cast<float(*)[2]>(in[0]);
 float (&y)[2][3] = *static_cast<float(*)[2][3]>(in[1]);
 EXPECT_EQ(1, x[0]);
 EXPECT_EQ(2, x[1]);
 EXPECT_EQ(10, y[0][0]);
 EXPECT_EQ(20, y[0][1]);
 EXPECT_EQ(30, y[0][2]);
 EXPECT_EQ(40, y[1][0]);
 EXPECT_EQ(50, y[1][1]);
 EXPECT_EQ(60, y[1][2]);
 float (&z)[3][3] = *static_cast<float(*)[3][3]>(out);
 z[0][0] = x[1] + y[1][0];
 // ...
}

Kullanıcı tarafından sağlanan işlevin yan etkileri olmamalıdır ve yürütülmesi önemsiz olmalıdır.

Nokta

Ayrıca bkz. XlaBuilder::Dot .

Dot(lhs, rhs)

Argümanlar Tip anlambilim
lhs XlaOp T tipi dizi
rhs XlaOp T tipi dizi

Bu işlemin tam anlamı, işlenenlerin sıralarına bağlıdır:

Giriş Çıktı anlambilim
vektör [n] dot vektörü [n] skaler vektör nokta çarpımı
matris [mxk] dot vektörü [k] vektör [m] matris-vektör çarpımı
matris [mxk] dot vuruşlu [kxn] matris [mxn] matris-matris çarpımı

İşlem, lhs ikinci boyutu (veya rank 1'e sahipse birincisi) ve rhs birinci boyutu üzerindeki ürünlerin toplamını gerçekleştirir. Bunlar "sözleşmeli" boyutlardır. lhs ve rhs sözleşmeli boyutları aynı boyutta olmalıdır. Pratikte vektörler, vektör/matris çarpımları veya matris/matris çarpımları arasında nokta çarpımları gerçekleştirmek için kullanılabilir.

DotGenel

Ayrıca bkz. XlaBuilder::DotGeneral .

DotGeneral(lhs, rhs, dimension_numbers)

Argümanlar Tip anlambilim
lhs XlaOp T tipi dizi
rhs XlaOp T tipi dizi
dimension_numbers DotDimensionNumbers sözleşme ve parti boyut numaraları

Nokta olarak, ancak hem 'lhs' hem de 'rhs' için sözleşme ve parti boyut numaralarının belirtilmesine izin verir.

DotDimensionNumbers Alanları Tip anlambilim
'lhs_contracting_dimensions' tekrarlanan int64 'lhs' sözleşme boyut numaraları
'rhs_contracting_dimensions' tekrarlanan int64 'rhs' sözleşme boyut numaraları
'lhs_batch_dimensions' tekrarlanan int64 'lhs' toplu boyut numaraları
'rhs_batch_dimensions' tekrarlanan int64 'rhs' parti boyut numaraları

DotGeneral, ürünlerin toplamını 'boyut_numaraları'nda belirtilen sözleşme boyutları üzerinden gerçekleştirir.

'lhs' ve 'rhs' ile ilişkili sözleşme boyut numaralarının aynı olması gerekmez, aynı boyut boyutlarına sahip olması gerekir.

Sözleşme boyut numaralarına sahip örnek:

lhs = { {1.0, 2.0, 3.0},
{4.0, 5.0, 6.0} }

rhs = { {1.0, 1.0, 1.0},
{2.0, 2.0, 2.0} }

DotDimensionNumbers dnums;
dnums.add_lhs_contracting_dimensions(1);
dnums.add_rhs_contracting_dimensions(1);

DotGeneral(lhs, rhs, dnums) -> { {6.0, 12.0},
{15.0, 30.0} }

'lhs' ve 'rhs' ile ilişkili parti boyut numaraları aynı boyut boyutlarına sahip olmalıdır.

Parti boyutu numaralarıyla örnek (parti boyutu 2, 2x2 matrisler):

lhs = { { {1.0, 2.0},
{3.0, 4.0} },
{ {5.0, 6.0},
{7.0, 8.0} } }

rhs = { { {1.0, 0.0},
{0.0, 1.0} },
{ {1.0, 0.0},
{0.0, 1.0} } }

DotDimensionNumbers dnums;
dnums.add_lhs_contracting_dimensions(2);
dnums.add_rhs_contracting_dimensions(1);
dnums.add_lhs_batch_dimensions(0);
dnums.add_rhs_batch_dimensions(0);

DotGeneral(lhs, rhs, dnums) -> { { {1.0, 2.0},
{3.0, 4.0} },
{ {5.0, 6.0},
{7.0, 8.0} } }
Giriş Çıktı anlambilim
[b0, m, k] dot [b0, k, n] [b0, m, n] toplu matmul
[b0, b1, m, k] dot [b0, b1, k, n] [b0, b1, m, n] toplu matmul

Sonuçta ortaya çıkan boyut numarasının parti boyutuyla başladığı, ardından 'lhs' taahhüdü olmayan/parti olmayan boyutu ve son olarak 'rhs' taahhüdü olmayan/parti dışı boyutuyla başladığı takip edilir.

DynamicSlice

Ayrıca bkz. XlaBuilder::DynamicSlice .

DynamicSlice, dinamik start_indices giriş dizisinden bir alt dizi çıkarır. Her boyuttaki dilimin boyutu, her boyutta özel dilim aralıklarının bitiş noktasını belirten size_indices içinde iletilir: [başlangıç, başlangıç ​​+ boyut). start_indices'in şekli, boyut boyutu operand start_indices eşit olacak şekilde rank == 1 olmalıdır.

DynamicSlice(operand, start_indices, size_indices)

Argümanlar Tip anlambilim
operand XlaOp T türünde N boyutlu dizi
start_indices N XlaOp dizisi Her boyut için dilimin başlangıç ​​indekslerini içeren N skaler tamsayıların listesi. Değer sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
size_indices ArraySlice<int64> Her boyut için dilim boyutunu içeren N tamsayı listesi. Modülo boyut boyutunun sarılmasını önlemek için her değer kesinlikle sıfırdan büyük olmalı ve başlangıç ​​+ boyut boyutun boyutundan küçük veya ona eşit olmalıdır.

The effective slice indices are computed by applying the following transformation for each index i in [1, N) before performing the slice:

start_indices[i] = clamp(start_indices[i], 0, operand.dimension_size[i] - size_indices[i])

This ensures that the extracted slice is always in-bounds with respect to the operand array. If the slice is in-bounds before the transformation is applied, the transformation has no effect.

1-dimensional example:

let a = {0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0}
let s = {2}

DynamicSlice(a, s, {2}) produces:
{2.0, 3.0}

2-dimensional example:

let b =
{ {0.0, 1.0, 2.0},
{3.0, 4.0, 5.0},
{6.0, 7.0, 8.0},
{9.0, 10.0, 11.0} }
let s = {2, 1}

DynamicSlice(b, s, {2, 2}) produces:
{ { 7.0, 8.0},
{10.0, 11.0} }

DynamicUpdateSlice

See also XlaBuilder::DynamicUpdateSlice .

DynamicUpdateSlice generates a result which is the value of the input array operand , with a slice update overwritten at start_indices . The shape of update determines the shape of the sub-array of the result which is updated. The shape of start_indices must be rank == 1, with dimension size equal to the rank of operand .

DynamicUpdateSlice(operand, update, start_indices)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp N dimensional array of type T
update XlaOp N dimensional array of type T containing the slice update. Each dimension of update shape must be strictly greater than zero, and start + update must be less than or equal to the operand size for each dimension to avoid generating out-of-bounds update indices.
start_indices sequence of N XlaOp List of N scalar integers containing the starting indices of the slice for each dimension. Value must be greater than or equal to zero.

The effective slice indices are computed by applying the following transformation for each index i in [1, N) before performing the slice:

start_indices[i] = clamp(start_indices[i], 0, operand.dimension_size[i] - update.dimension_size[i])

This ensures that the updated slice is always in-bounds with respect to the operand array. If the slice is in-bounds before the transformation is applied, the transformation has no effect.

1-dimensional example:

let a = {0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0}
let u = {5.0, 6.0}
let s = {2}

DynamicUpdateSlice(a, u, s) produces:
{0.0, 1.0, 5.0, 6.0, 4.0}

2-dimensional example:

let b =
{ {0.0, 1.0, 2.0},
{3.0, 4.0, 5.0},
{6.0, 7.0, 8.0},
{9.0, 10.0, 11.0} }
let u =
{ {12.0, 13.0},
{14.0, 15.0},
{16.0, 17.0} }

let s = {1, 1}

DynamicUpdateSlice(b, u, s) produces:
{ {0.0, 1.0, 2.0},
{3.0, 12.0, 13.0},
{6.0, 14.0, 15.0},
{9.0, 16.0, 17.0} }

Element-wise binary arithmetic operations

See also XlaBuilder::Add .

A set of element-wise binary arithmetic operations is supported.

Op(lhs, rhs)

Where Op is one of Add (addition), Sub (subtraction), Mul (multiplication), Div (division), Rem (remainder), Max (maximum), Min (minimum), LogicalAnd (logical AND), or LogicalOr (logical OR).

Arguments Type Semantics
lhs XlaOp left-hand-side operand: array of type T
rhs XlaOp right-hand-side operand: array of type T

The arguments' shapes have to be either similar or compatible. See the broadcasting documentation about what it means for shapes to be compatible. The result of an operation has a shape which is the result of broadcasting the two input arrays. In this variant, operations between arrays of different ranks are not supported, unless one of the operands is a scalar.

When Op is Rem , the sign of the result is taken from the dividend, and the absolute value of the result is always less than the divisor's absolute value.

Integer division overflow (signed/unsigned division/remainder by zero or signed division/remainder of INT_SMIN with -1 ) produces an implementation defined value.

An alternative variant with different-rank broadcasting support exists for these operations:

Op(lhs, rhs, broadcast_dimensions)

Where Op is the same as above. This variant of the operation should be used for arithmetic operations between arrays of different ranks (such as adding a matrix to a vector).

The additional broadcast_dimensions operand is a slice of integers used to expand the rank of the lower-rank operand up to the rank of the higher-rank operand. broadcast_dimensions maps the dimensions of the lower-rank shape to the dimensions of the higher-rank shape. The unmapped dimensions of the expanded shape are filled with dimensions of size one. Degenerate-dimension broadcasting then broadcasts the shapes along these degenerate dimensions to equalize the shapes of both operands. The semantics are described in detail on the broadcasting page .

Element-wise comparison operations

See also XlaBuilder::Eq .

A set of standard element-wise binary comparison operations is supported. Note that standard IEEE 754 floating-point comparison semantics apply when comparing floating-point types.

Op(lhs, rhs)

Where Op is one of Eq (equal-to), Ne (not equal-to), Ge (greater-or-equal-than), Gt (greater-than), Le (less-or-equal-than), Lt (less-than). Another set of operators, EqTotalOrder, NeTotalOrder, GeTotalOrder, GtTotalOrder, LeTotalOrder, and LtTotalOrder, provide the same functionalities, except that they additionally support a total order over the floating point numbers, by enforcing -NaN < -Inf < -Finite < -0 < +0 < +Finite < +Inf < +NaN.

Arguments Type Semantics
lhs XlaOp left-hand-side operand: array of type T
rhs XlaOp right-hand-side operand: array of type T

The arguments' shapes have to be either similar or compatible. See the broadcasting documentation about what it means for shapes to be compatible. The result of an operation has a shape which is the result of broadcasting the two input arrays with the element type PRED . In this variant, operations between arrays of different ranks are not supported, unless one of the operands is a scalar.

An alternative variant with different-rank broadcasting support exists for these operations:

Op(lhs, rhs, broadcast_dimensions)

Where Op is the same as above. This variant of the operation should be used for comparison operations between arrays of different ranks (such as adding a matrix to a vector).

The additional broadcast_dimensions operand is a slice of integers specifying the dimensions to use for broadcasting the operands. The semantics are described in detail on the broadcasting page .

Element-wise unary functions

XlaBuilder supports these element-wise unary functions:

Abs(operand) Element-wise abs x -> |x| .

Ceil(operand) Element-wise ceil x -> ⌈x⌉ .

Cos(operand) Element-wise cosine x -> cos(x) .

Exp(operand) Element-wise natural exponential x -> e^x .

Floor(operand) Element-wise floor x -> ⌊x⌋ .

Imag(operand) Element-wise imaginary part of a complex (or real) shape. x -> imag(x) . If the operand is a floating point type, returns 0.

IsFinite(operand) Tests whether each element of operand is finite, ie, is not positive or negative infinity, and is not NaN . Returns an array of PRED values with the same shape as the input, where each element is true if and only if the corresponding input element is finite.

Log(operand) Element-wise natural logarithm x -> ln(x) .

LogicalNot(operand) Element-wise logical not x -> !(x) .

Logistic(operand) Element-wise logistic function computation x -> logistic(x) .

PopulationCount(operand) Computes the number of bits set in each element of operand .

Neg(operand) Element-wise negation x -> -x .

Real(operand) Element-wise real part of a complex (or real) shape. x -> real(x) . If the operand is a floating point type, returns the same value.

Rsqrt(operand) Element-wise reciprocal of square root operation x -> 1.0 / sqrt(x) .

Sign(operand) Element-wise sign operation x -> sgn(x) where

\[\text{sgn}(x) = \begin{cases} -1 & x < 0\\ -0 & x = -0\\ NaN & x = NaN\\ +0 & x = +0\\ 1 & x > 0 \end{cases}\]

using the comparison operator of the element type of operand .

Sqrt(operand) Element-wise square root operation x -> sqrt(x) .

Cbrt(operand) Element-wise cubic root operation x -> cbrt(x) .

Tanh(operand) Element-wise hyperbolic tangent x -> tanh(x) .

Round(operand) Element-wise rounding, ties away from zero.

RoundNearestEven(operand) Element-wise rounding, ties to nearest even.

Arguments Type Semantics
operand XlaOp The operand to the function

The function is applied to each element in the operand array, resulting in an array with the same shape. It is allowed for operand to be a scalar (rank 0).

Fft

The XLA FFT operation implements the forward and inverse Fourier Transforms for real and complex inputs/outputs. Multidimensional FFTs on up to 3 axes are supported.

See also XlaBuilder::Fft .

Arguments Type Semantics
operand XlaOp The array we are Fourier transforming.
fft_type FftType See the table below.
fft_length ArraySlice<int64> The time-domain lengths of the axes being transformed. This is needed in particular for IRFFT to right-size the innermost axis, since RFFT(fft_length=[16]) has the same output shape as RFFT(fft_length=[17]) .
FftType Semantics
FFT Forward complex-to-complex FFT. Shape is unchanged.
IFFT Inverse complex-to-complex FFT. Shape is unchanged.
RFFT Forward real-to-complex FFT. Shape of the innermost axis is reduced to fft_length[-1] // 2 + 1 if fft_length[-1] is a non-zero value, omitting the reversed conjugate part of the transformed signal beyond the Nyquist frequency.
IRFFT Inverse real-to-complex FFT (ie takes complex, returns real). Shape of the innermost axis is expanded to fft_length[-1] if fft_length[-1] is a non-zero value, inferring the part of the transformed signal beyond the Nyquist frequency from the reverse conjugate of the 1 to fft_length[-1] // 2 + 1 entries.

Multidimensional FFT

When more than 1 fft_length is provided, this is equivalent to applying a cascade of FFT operations to each of the innermost axes. Note that for the real->complex and complex->real cases, the innermost axis transform is (effectively) performed first (RFFT; last for IRFFT), which is why the innermost axis is the one which changes size. Other axis transforms will then be complex->complex.

Implementation details

CPU FFT is backed by Eigen's TensorFFT. GPU FFT uses cuFFT.

Gather

The XLA gather operation stitches together several slices (each slice at a potentially different runtime offset) of an input array.

General Semantics

See also XlaBuilder::Gather . For a more intuitive description, see the "Informal Description" section below.

gather(operand, start_indices, offset_dims, collapsed_slice_dims, slice_sizes, start_index_map)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp The array we're gathering from.
start_indices XlaOp Array containing the starting indices of the slices we gather.
index_vector_dim int64 The dimension in start_indices that "contains" the starting indices. See below for a detailed description.
offset_dims ArraySlice<int64> The set of dimensions in the output shape that offset into an array sliced from operand.
slice_sizes ArraySlice<int64> slice_sizes[i] is the bounds for the slice on dimension i .
collapsed_slice_dims ArraySlice<int64> The set of dimensions in each slice that are collapsed away. These dimensions must have size 1.
start_index_map ArraySlice<int64> A map that describes how to map indices in start_indices to legal indices into operand.
indices_are_sorted bool Whether the indices are guaranteed to be sorted by the caller.
unique_indices bool Whether the indices are guaranteed to be unique by the caller.

For convenience, we label dimensions in the output array not in offset_dims as batch_dims .

The output is an array of rank batch_dims.size + offset_dims.size .

The operand.rank must equal the sum of offset_dims.size and collapsed_slice_dims.size . Also, slice_sizes.size has to be equal to operand.rank .

If index_vector_dim is equal to start_indices.rank we implicitly consider start_indices to have a trailing 1 dimension (ie if start_indices was of shape [6,7] and index_vector_dim is 2 then we implicitly consider the shape of start_indices to be [6,7,1] ).

The bounds for the output array along dimension i is computed as follows:

 1. If i is present in batch_dims (ie is equal to batch_dims[k] for some k ) then we pick the corresponding dimension bounds out of start_indices.shape , skipping index_vector_dim (ie pick start_indices.shape.dims [ k ] if k < index_vector_dim and start_indices.shape.dims [ k + 1 ] otherwise).

 2. If i is present in offset_dims (ie equal to offset_dims [ k ] for some k ) then we pick the corresponding bound out of slice_sizes after accounting for collapsed_slice_dims (ie we pick adjusted_slice_sizes [ k ] where adjusted_slice_sizes is slice_sizes with the bounds at indices collapsed_slice_dims removed).

Formally, the operand index In corresponding to a given output index Out is calculated as follows:

 1. Let G = { Out [ k ] for k in batch_dims }. Use G to slice out a vector S such that S [ i ] = start_indices [Combine( G , i )] where Combine(A, b) inserts b at position index_vector_dim into A. Note that this is well defined even if G is empty -- if G is empty then S = start_indices .

 2. Create a starting index, S in , into operand using S by scattering S using start_index_map . More precisely:

  1. S in [ start_index_map [ k ]] = S [ k ] if k < start_index_map.size .

  2. S in [ _ ] = 0 otherwise.

 3. Create an index O in into operand by scattering the indices at the offset dimensions in Out according to the collapsed_slice_dims set. More precisely:

  1. O in [ remapped_offset_dims ( k )] = Out [ offset_dims [ k ]] if k < offset_dims.size ( remapped_offset_dims is defined below).

  2. O in [ _ ] = 0 otherwise.

 4. In is O in + S in where + is element-wise addition.

remapped_offset_dims is a monotonic function with domain [ 0 , offset_dims.size ) and range [ 0 , operand.rank ) \ collapsed_slice_dims . So if, eg, offset_dims.size is 4 , operand.rank is 6 and collapsed_slice_dims is { 0 , 2 } then remapped_offset_dims is { 01 , 13 , 24 , 35 }.

If indices_are_sorted is set to true then XLA can assume that start_indices are sorted (in ascending start_index_map order) by the user. If they are not then the semantics is implementation defined.

If unique_indices is set to true then XLA can assume that all element scattered to are unique. So XLA could use non-atomic operations. If unique_indices is set to true and the indices being scattered to are not unique then the semantics is implementation defined.

Informal Description and Examples

Informally, every index Out in the output array corresponds to an element E in the operand array, computed as follows:

 • We use the batch dimensions in Out to look up a starting index from start_indices .

 • We use start_index_map to map the starting index (whose size may be less than operand.rank) to a "full" starting index into the operand .

 • We dynamic-slice out a slice with size slice_sizes using the full starting index.

 • We reshape the slice by collapsing the collapsed_slice_dims dimensions. Since all collapsed slice dimensions must have a bound of 1, this reshape is always legal.

 • We use the offset dimensions in Out to index into this slice to get the input element, E , corresponding to output index Out .

index_vector_dim is set to start_indices.rank - 1 in all of the examples that follow. More interesting values for index_vector_dim do not change the operation fundamentally, but make the visual representation more cumbersome.

To get an intuition on how all of the above fits together, let's look at an example that gathers 5 slices of shape [8,6] from a [16,11] array. The position of a slice into the [16,11] array can be represented as an index vector of shape S64[2] , so the set of 5 positions can be represented as a S64[5,2] array.

The behavior of the gather operation can then be depicted as an index transformation that takes [ G , O 0 , O 1 ], an index in the output shape, and maps it to an element in the input array in the following way:

We first select an ( X , Y ) vector from the gather indices array using G . The element in the output array at index [ G , O 0 , O 1 ] is then the element in the input array at index [ X + O 0 , Y + O 1 ].

slice_sizes is [8,6] , which decides the range of O 0 and O 1 , and this in turn decides the bounds of the slice.

This gather operation acts as a batch dynamic slice with G as the batch dimension.

The gather indices may be multidimensional. For instance, a more general version of the example above using a "gather indices" array of shape [4,5,2] would translate indices like this:

Again, this acts as a batch dynamic slice G 0 and G 1 as the batch dimensions. The slice size is still [8,6] .

The gather operation in XLA generalizes the informal semantics outlined above in the following ways:

 1. We can configure which dimensions in the output shape are the offset dimensions (dimensions containing O 0 , O 1 in the last example). The output batch dimensions (dimensions containing G 0 , G 1 in the last example) are defined to be the output dimensions that are not offset dimensions.

 2. The number of output offset dimensions explicitly present in the output shape may be smaller than the input rank. These "missing" dimensions, which are listed explicitly as collapsed_slice_dims , must have a slice size of 1 . Since they have a slice size of 1 the only valid index for them is 0 and eliding them does not introduce ambiguity.

 3. The slice extracted from the "Gather Indices" array (( X , Y ) in the last example) may have fewer elements than the input array rank, and an explicit mapping dictates how the index should be expanded to have the same rank as the input.

As a final example, we use (2) and (3) to implement tf.gather_nd :

G 0 and G 1 are used to slice out a starting index from the gather indices array as usual, except the starting index has only one element, X . Similarly, there is only one output offset index with the value O 0 . However, before being used as indices into the input array, these are expanded in accordance to "Gather Index Mapping" ( start_index_map in the formal description) and "Offset Mapping" ( remapped_offset_dims in the formal description) into [ X , 0 ] and [ 0 , O 0 ] respectively, adding up to [ X , O 0 ]. In other words, the output index [ G 0 , G 1 , O 0 ] maps to the input index [ GatherIndices [ G 0 , G 1 , 0 ], X ] which gives us the semantics for tf.gather_nd .

slice_sizes for this case is [1,11] . Intuitively this means that every index X in the gather indices array picks an entire row and the result is the concatenation of all these rows.

GetDimensionSize

See also XlaBuilder::GetDimensionSize .

Returns the size of the given dimension of the operand. The operand must be array shaped.

GetDimensionSize(operand, dimension)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp n dimensional input array
dimension int64 A value in the interval [0, n) that specifies the dimension

SetDimensionSize

See also XlaBuilder::SetDimensionSize .

Sets the dynamic size of XlaOp's given dimension. The operand must be array shaped.

SetDimensionSize(operand, size, dimension)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp n dimensional input array.
size XlaOp int32 representing the runtime dynamic size.
dimension int64 A value in the interval [0, n) that specifies the dimension.

Pass through the operand as result, with dynamic dimension tracked by the compiler.

Padded values will be ignored by downstream reduction ops.

let v: f32[10] = f32[10]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
let five: s32 = 5;
let six: s32 = 6;

// Setting dynamic dimension size doesn't change the upper bound of the static
// shape.
let padded_v_five: f32[10] = set_dimension_size(v, five, /*dimension=*/0);
let padded_v_six: f32[10] = set_dimension_size(v, six, /*dimension=*/0);

// sum == 1 + 2 + 3 + 4 + 5
let sum:f32[] = reduce_sum(padded_v_five);
// product == 1 * 2 * 3 * 4 * 5
let product:f32[] = reduce_product(padded_v_five);

// Changing padding size will yield different result.
// sum == 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
let sum':f32[] = reduce_sum(padded_v_six);

GetTupleElement

See also XlaBuilder::GetTupleElement .

Indexes into a tuple with a compile-time-constant value.

The value must be a compile-time-constant so that shape inference can determine the type of the resulting value.

This is analogous to std::get<int N>(t) in C++. Conceptually:

let v: f32[10] = f32[10]{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
let s: s32 = 5;
let t: (f32[10], s32) = tuple(v, s);
let element_1: s32 = gettupleelement(t, 1); // Inferred shape matches s32.

See also tf.tuple .

Infeed

See also XlaBuilder::Infeed .

Infeed(shape)

Argument Type Semantics
shape Shape Shape of the data read from the Infeed interface. The layout field of the shape must be set to match the layout of the data sent to the device; otherwise its behavior is undefined.

Reads a single data item from the implicit Infeed streaming interface of the device, interpreting the data as the given shape and its layout, and returns a XlaOp of the data. Multiple Infeed operations are allowed in a computation, but there must be a total order among the Infeed operations. For example, two Infeeds in the code below have a total order since there is a dependency between the while loops.

result1 = while (condition, init = init_value) {
 Infeed(shape)
}

result2 = while (condition, init = result1) {
 Infeed(shape)
}

Nested tuple shapes are not supported. For an empty tuple shape, the Infeed operation is effectively a no-op and proceeds without reading any data from the Infeed of the device.

Iota

See also XlaBuilder::Iota .

Iota(shape, iota_dimension)

Builds a constant literal on device rather than a potentially large host transfer. Creates an array that has specified shape and holds values starting at zero and incrementing by one along the specified dimension. For floating-point types, the produced array is equivalent to ConvertElementType(Iota(...)) where the Iota is of integral type and the conversion is to the floating-point type.

Arguments Type Semantics
shape Shape Shape of the array created by Iota()
iota_dimension int64 The dimension to increment along.

For example, Iota(s32[4, 8], 0) returns

 [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ],
  [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ],
  [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]]

Iota(s32[4, 8], 1) returns

 [[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ],
  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ],
  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ],
  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]]

Map

See also XlaBuilder::Map .

Map(operands..., computation)

Arguments Type Semantics
operands sequence of N XlaOp s N arrays of types T 0..T {N-1}
computation XlaComputation computation of type T_0, T_1, ..., T_{N + M -1} -> S with N parameters of type T and M of arbitrary type
dimensions int64 array array of map dimensions

Applies a scalar function over the given operands arrays, producing an array of the same dimensions where each element is the result of the mapped function applied to the corresponding elements in the input arrays.

The mapped function is an arbitrary computation with the restriction that it has N inputs of scalar type T and a single output with type S . The output has the same dimensions as the operands except that the element type T is replaced with S.

For example: Map(op1, op2, op3, computation, par1) maps elem_out <- computation(elem1, elem2, elem3, par1) at each (multi-dimensional) index in the input arrays to produce the output array.

OptimizationBarrier

Blocks any optimization pass from moving computations across the barrier.

Ensures that all inputs are evaluated before any operators that depend on the barrier's outputs.

Pad

See also XlaBuilder::Pad .

Pad(operand, padding_value, padding_config)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp array of type T
padding_value XlaOp scalar of type T to fill in the added padding
padding_config PaddingConfig padding amount on both edges (low, high) and between the elements of each dimension

Expands the given operand array by padding around the array as well as between the elements of the array with the given padding_value . padding_config specifies the amount of edge padding and the interior padding for each dimension.

PaddingConfig is a repeated field of PaddingConfigDimension , which contains three fields for each dimension: edge_padding_low , edge_padding_high , and interior_padding .

edge_padding_low and edge_padding_high specify the amount of padding added at the low-end (next to index 0) and the high-end (next to the highest index) of each dimension respectively. The amount of edge padding can be negative -- the absolute value of negative padding indicates the number of elements to remove from the specified dimension.

interior_padding specifies the amount of padding added between any two elements in each dimension; it may not be negative. Interior padding occurs logically before edge padding, so in the case of negative edge padding, elements are removed from the interior-padded operand.

This operation is a no-op if the edge padding pairs are all (0, 0) and the interior padding values are all 0. The figure below shows examples of different edge_padding and interior_padding values for a two-dimensional array.

Recv

See also XlaBuilder::Recv .

Recv(shape, channel_handle)

Arguments Type Semantics
shape Shape shape of the data to receive
channel_handle ChannelHandle unique identifier for each send/recv pair

Receives data of the given shape from a Send instruction in another computation that shares the same channel handle. Returns a XlaOp for the received data.

The client API of Recv operation represents synchronous communication. However, the instruction is internally decomposed into 2 HLO instructions ( Recv and RecvDone ) to enable asynchronous data transfers. See also HloInstruction::CreateRecv and HloInstruction::CreateRecvDone .

Recv(const Shape& shape, int64 channel_id)

Allocates resources required to receive data from a Send instruction with the same channel_id. Returns a context for the allocated resources, which is used by a following RecvDone instruction to wait for the completion of the data transfer. The context is a tuple of {receive buffer (shape), request identifier (U32)} and it can only be used by a RecvDone instruction.

RecvDone(HloInstruction context)

Given a context created by a Recv instruction, waits for the data transfer to complete and returns the received data.

Reduce

See also XlaBuilder::Reduce .

Applies a reduction function to one or more arrays in parallel.

Reduce(operands..., init_values..., computation, dimensions)

Arguments Type Semantics
operands Sequence of N XlaOp N arrays of types T_0, ..., T_{N-1} .
init_values Sequence of N XlaOp N scalars of types T_0, ..., T_{N-1} .
computation XlaComputation computation of type T_0, ..., T_{N-1}, T_0, ..., T_{N-1} -> Collate(T_0, ..., T_{N-1}) .
dimensions int64 array unordered array of dimensions to reduce.

Where:

 • N is required to be greater or equal to 1.
 • The computation has to be "roughly" associative (see below).
 • All input arrays must have the same dimensions.
 • All initial values have to form an identity under computation .
 • If N = 1 , Collate(T) is T .
 • If N > 1 , Collate(T_0, ..., T_{N-1}) is a tuple of N elements of type T .

This operation reduces one or more dimensions of each input array into scalars. The rank of each returned array is rank(operand) - len(dimensions) . The output of the op is Collate(Q_0, ..., Q_N) where Q_i is an array of type T_i , the dimensions of which are described below.

Different backends are allowed to reassociate the reduction computation. This can lead to numerical differences, as some reduction functions like addition are not associative for floats. However, if the range of the data is limited, floating-point addition is close enough to being associative for most practical uses.

Examples

When reducing across one dimension in a single 1D array with values [10, 11, 12, 13] , with reduction function f (this is computation ) then that could be computed as

f(10, f(11, f(12, f(init_value, 13)))

but there are also many other possibilities, eg

f(init_value, f(f(10, f(init_value, 11)), f(f(init_value, 12), f(init_value, 13))))

The following is a rough pseudo-code example of how reduction could be implemented, using summation as the reduction computation with an initial value of 0.

result_shape <- remove all dims in dimensions from operand_shape

# Iterate over all elements in result_shape. The number of r's here is equal
# to the rank of the result
for r0 in range(result_shape[0]), r1 in range(result_shape[1]), ...:
 # Initialize this result element
 result[r0, r1...] <- 0

 # Iterate over all the reduction dimensions
 for d0 in range(dimensions[0]), d1 in range(dimensions[1]), ...:
  # Increment the result element with the value of the operand's element.
  # The index of the operand's element is constructed from all ri's and di's
  # in the right order (by construction ri's and di's together index over the
  # whole operand shape).
  result[r0, r1...] += operand[ri... di]

Here's an example of reducing a 2D array (matrix). The shape has rank 2, dimension 0 of size 2 and dimension 1 of size 3:

Results of reducing dimensions 0 or 1 with an "add" function:

Note that both reduction results are 1D arrays. The diagram shows one as column and another as row just for visual convenience.

For a more complex example, here is a 3D array. Its rank is 3, dimension 0 of size 4, dimension 1 of size 2 and dimension 2 of size 3. For simplicity, the values 1 to 6 are replicated across dimension 0.

Similarly to the 2D example, we can reduce just one dimension. If we reduce dimension 0, for example, we get a rank-2 array where all values across dimension 0 were folded into a scalar:

| 4  8 12 |
| 16 20 24 |

If we reduce dimension 2, we also get a rank-2 array where all values across dimension 2 were folded into a scalar:

| 6 15 |
| 6 15 |
| 6 15 |
| 6 15 |

Note that the relative order between the remaining dimensions in the input is preserved in the output, but some dimensions may get assigned new numbers (since the rank changes).

We can also reduce multiple dimensions. Add-reducing dimensions 0 and 1 produces the 1D array [20, 28, 36] .

Reducing the 3D array over all its dimensions produces the scalar 84 .

Variadic Reduce

When N > 1 , reduce function application is slightly more complex, as it is applied simultaneously to all inputs. The operands are supplied to the computation in the following order:

 • Running reduced value for the first operand
 • ...
 • Running reduced value for the N'th operand
 • Input value for the first operand
 • ...
 • Input value for the N'th operand

For example, consider the following reduction function, which can be used to compute the max and the argmax of a 1-D array in parallel:

f: (Float, Int, Float, Int) -> Float, Int
f(max, argmax, value, index):
 if value >= max:
  return (value, index)
 else:
  return (max, argmax)

For 1-D Input arrays V = Float[N], K = Int[N] , and init values I_V = Float, I_K = Int , the result f_(N-1) of reducing across the only input dimension is equivalent to the following recursive application:

f_0 = f(I_V, I_K, V_0, K_0)
f_1 = f(f_0.first, f_0.second, V_1, K_1)
...
f_(N-1) = f(f_(N-2).first, f_(N-2).second, V_(N-1), K_(N-1))

Applying this reduction to an array of values, and an array of sequential indices (ie iota), will co-iterate over the arrays, and return a tuple containing the maximal value and the matching index.

ReducePrecision

See also XlaBuilder::ReducePrecision .

Models the effect of converting floating-point values to a lower-precision format (such as IEEE-FP16) and back to the original format. The number of exponent and mantissa bits in the lower-precision format can be specified arbitrarily, although all bit sizes may not be supported on all hardware implementations.

ReducePrecision(operand, mantissa_bits, exponent_bits)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp array of floating-point type T .
exponent_bits int32 number of exponent bits in lower-precision format
mantissa_bits int32 number of mantissa bits in lower-precision format

The result is an array of type T . The input values are rounded to the nearest value representable with the given number of mantissa bits (using "ties to even" semantics), and any values that exceed the range specified by the number of exponent bits are clamped to positive or negative infinity. NaN values are retained, although they may be converted to canonical NaN values.

The lower-precision format must have at least one exponent bit (in order to distinguish a zero value from an infinity, since both have a zero mantissa), and must have a non-negative number of mantissa bits. The number of exponent or mantissa bits may exceed the corresponding value for type T ; the corresponding portion of the conversion is then simply a no-op.

ReduceScatter

See also XlaBuilder::ReduceScatter .

ReduceScatter is a collective operation that effectively does an AllReduce and then scatters the result by splitting it into shard_count blocks along the scatter_dimension and replica i in the replica group receives the ith shard.

ReduceScatter(operand, computation, scatter_dim, shard_count, replica_group_ids, channel_id)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp Array or a non-empty tuple of arrays to reduce across replicas.
computation XlaComputation Reduction computation
scatter_dimension int64 Dimension to scatter.
shard_count int64 Number of blocks to split scatter_dimension
replica_groups vector of vectors of int64 Groups between which the reductions are performed
channel_id optional int64 Optional channel ID for cross-module communication
 • When operand is a tuple of arrays, the reduce-scatter is performed on each element of the tuple.
 • replica_groups is a list of replica groups between which the reduction is performed (replica id for the current replica can be retrieved using ReplicaId ). The order of replicas in each group determines the order in which the all-reduce result will be scattered. replica_groups must either be empty (in which case all replicas belong to a single group), or contain the same number of elements as the number of replicas. When there are more than one replica groups, they all must be of the same size. For example, replica_groups = {0, 2}, {1, 3} performs reduction between the replicas 0 and 2 , and 1 and 3 and then scatters the result.
 • shard_count is the size of each replica group. We need this in cases where replica_groups are empty. If replica_groups is not empty, shard_count must be equal to the size of each replica group.
 • channel_id is used for cross-module communication: only reduce-scatter operations with the same channel_id can communicate with each other.

The output shape is the input shape with the scatter_dimension made shard_count times smaller. For example, if there are two replicas and the operand has the value [1.0, 2.25] and [3.0, 5.25] respectively on the two replicas, then the output value from this op where scatter_dim is 0 will be [4.0] for the first replica and [7.5] for the second replica.

ReduceWindow

See also XlaBuilder::ReduceWindow .

Applies a reduction function to all elements in each window of a sequence of N multi-dimensional arrays, producing a single or a tuple of N multi-dimensional arrays as output. Each output array has the same number of elements as the number of valid positions of the window. A pooling layer can be expressed as a ReduceWindow . Similar to Reduce , the applied computation is always passed the init_values on the left-hand side.

ReduceWindow(operands..., init_values..., computation, window_dimensions, window_strides, padding)

Arguments Type Semantics
operands N XlaOps A sequence of N multi-dimensional arrays of types T_0,..., T_{N-1} , each representing the base area on which the window is placed.
init_values N XlaOps The N starting values for the reduction, one for each of the N operands. See Reduce for details.
computation XlaComputation Reduction function of type T_0, ..., T_{N-1}, T_0, ..., T_{N-1} -> Collate(T_0, ..., T_{N-1}) , to apply to elements in each window of all the input operands.
window_dimensions ArraySlice<int64> array of integers for window dimension values
window_strides ArraySlice<int64> array of integers for window stride values
base_dilations ArraySlice<int64> array of integers for base dilation values
window_dilations ArraySlice<int64> array of integers for window dilation values
padding Padding padding type for window (Padding::kSame, which pads so as to have the same output shape as input if the stride is 1, or Padding::kValid, which uses no padding and "stops" the window once it no longer fits)

Where:

 • N is required to be greater or equal to 1.
 • All input arrays must have the same dimensions.
 • If N = 1 , Collate(T) is T .
 • If N > 1 , Collate(T_0, ..., T_{N-1}) is a tuple of N elements of type (T0,...T{N-1}) .

Below code and figure shows an example of using ReduceWindow . Input is a matrix of size [4x6] and both window_dimensions and window_stride_dimensions are [2x3].

// Create a computation for the reduction (maximum).
XlaComputation max;
{
 XlaBuilder builder(client_, "max");
 auto y = builder.Parameter(0, ShapeUtil::MakeShape(F32, {}), "y");
 auto x = builder.Parameter(1, ShapeUtil::MakeShape(F32, {}), "x");
 builder.Max(y, x);
 max = builder.Build().value();
}

// Create a ReduceWindow computation with the max reduction computation.
XlaBuilder builder(client_, "reduce_window_2x3");
auto shape = ShapeUtil::MakeShape(F32, {4, 6});
auto input = builder.Parameter(0, shape, "input");
builder.ReduceWindow(
  input,
  /*init_val=*/builder.ConstantLiteral(LiteralUtil::MinValue(F32)),
  *max,
  /*window_dimensions=*/{2, 3},
  /*window_stride_dimensions=*/{2, 3},
  Padding::kValid);

Stride of 1 in a dimension specifies that the position of a window in the dimension is 1 element away from its adjacent window. In order to specify that no windows overlap with each other, window_stride_dimensions should be equal to window_dimensions. The figure below illustrates the use of two different stride values. Padding is applied to each dimension of the input and the calculations are the same as though the input came in with the dimensions it has after padding.

For a non-trivial padding example, consider computing reduce-window minimum (initial value is MAX_FLOAT ) with dimension 3 and stride 2 over the input array [10000, 1000, 100, 10, 1] . Padding kValid computes minimums over two valid windows: [10000, 1000, 100] and [100, 10, 1] , resulting in the output [100, 1] . Padding kSame first pads the array so that the shape after the reduce-window would be the same as input for stride one by adding initial elements on both sides, getting [MAX_VALUE, 10000, 1000, 100, 10, 1, MAX_VALUE] . Running reduce-window over the padded array operates on three windows [MAX_VALUE, 10000, 1000] , [1000, 100, 10] , [10, 1, MAX_VALUE] , and yields [1000, 10, 1] .

The evaluation order of the reduction function is arbitrary and may be non-deterministic. Therefore, the reduction function should not be overly sensitive to reassociation. See the discussion about associativity in the context of Reduce for more details.

ReplicaId

See also XlaBuilder::ReplicaId .

Returns the unique ID (U32 scalar) of the replica.

ReplicaId()

The unique ID of each replica is an unsigned integer in the interval [0, N) , where N is the number of replicas. Since all the replicas are running the same program, a ReplicaId() call in the program will return a different value on each replica.

Reshape

See also XlaBuilder::Reshape and the Collapse operation.

Reshapes the dimensions of an array into a new configuration.

Reshape(operand, new_sizes) Reshape(operand, dimensions, new_sizes)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp array of type T
dimensions int64 vector order in which dimensions are collapsed
new_sizes int64 vector vector of sizes of new dimensions

Conceptually, reshape first flattens an array into a one-dimensional vector of data values, and then refines this vector into a new shape. The input arguments are an arbitrary array of type T, a compile-time-constant vector of dimension indices, and a compile-time-constant vector of dimension sizes for the result. The values in the dimension vector, if given, must be a permutation of all of T's dimensions; the default if not given is {0, ..., rank - 1} . The order of the dimensions in dimensions is from slowest-varying dimension (most major) to fastest-varying dimension (most minor) in the loop nest which collapses the input array into a single dimension. The new_sizes vector determines the size of the output array. The value at index 0 in new_sizes is the size of dimension 0, the value at index 1 is the size of dimension 1, and so on. The product of the new_size dimensions must equal the product of the operand's dimension sizes. When refining the collapsed array into the multidimensional array defined by new_sizes , the dimensions in new_sizes are ordered from slowest varying (most major) and to fastest varying (most minor).

For example, let v be an array of 24 elements:

let v = f32[4x2x3] { { {10, 11, 12}, {15, 16, 17} },
          { {20, 21, 22}, {25, 26, 27} },
          { {30, 31, 32}, {35, 36, 37} },
          { {40, 41, 42}, {45, 46, 47} } };

In-order collapse:
let v012_24 = Reshape(v, {0,1,2}, {24});
then v012_24 == f32[24] {10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27,
             30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47};

let v012_83 = Reshape(v, {0,1,2}, {8,3});
then v012_83 == f32[8x3] { {10, 11, 12}, {15, 16, 17},
             {20, 21, 22}, {25, 26, 27},
             {30, 31, 32}, {35, 36, 37},
             {40, 41, 42}, {45, 46, 47} };

Out-of-order collapse:
let v021_24 = Reshape(v, {1,2,0}, {24});
then v012_24 == f32[24] {10, 20, 30, 40, 11, 21, 31, 41, 12, 22, 32, 42,
             15, 25, 35, 45, 16, 26, 36, 46, 17, 27, 37, 47};

let v021_83 = Reshape(v, {1,2,0}, {8,3});
then v021_83 == f32[8x3] { {10, 20, 30}, {40, 11, 21},
             {31, 41, 12}, {22, 32, 42},
             {15, 25, 35}, {45, 16, 26},
             {36, 46, 17}, {27, 37, 47} };


let v021_262 = Reshape(v, {1,2,0}, {2,6,2});
then v021_262 == f32[2x6x2] { { {10, 20}, {30, 40},
               {11, 21}, {31, 41},
               {12, 22}, {32, 42} },
               { {15, 25}, {35, 45},
               {16, 26}, {36, 46},
               {17, 27}, {37, 47} } };

As a special case, reshape can transform a single-element array to a scalar and vice versa. For example,

Reshape(f32[1x1] { {5} }, {0,1}, {}) == 5;
Reshape(5, {}, {1,1}) == f32[1x1] { {5} };

Rev (reverse)

See also XlaBuilder::Rev .

Rev(operand, dimensions)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp array of type T
dimensions ArraySlice<int64> dimensions to reverse

Reverses the order of elements in the operand array along the specified dimensions , generating an output array of the same shape. Each element of the operand array at a multidimensional index is stored into the output array at a transformed index. The multidimensional index is transformed by reversing the index in each dimension to be reversed (ie, if a dimension of size N is one of the reversing dimensions, its index i is transformed into N - 1 - i).

One use for the Rev operation is to reverse the convolution weight array along the two window dimensions during the gradient computation in neural networks.

RngNormal

See also XlaBuilder::RngNormal .

Constructs an output of a given shape with random numbers generated following the \(N(\mu, \sigma)\) normal distribution. The parameters \(\mu\) and\(\sigma\), and output shape have to have a floating point elemental type. The parameters furthermore have to be scalar valued.

RngNormal(mu, sigma, shape)

Arguments Type Semantics
mu XlaOp Scalar of type T specifying mean of generated numbers
sigma XlaOp Scalar of type T specifying standard deviation of generated numbers
shape Shape Output shape of type T

RngUniform

See also XlaBuilder::RngUniform .

Constructs an output of a given shape with random numbers generated following the uniform distribution over the interval \([a,b)\). The parameters and output element type have to be a boolean type, an integral type or a floating point types, and the types have to be consistent. The CPU and GPU backends currently only support F64, F32, F16, BF16, S64, U64, S32 and U32. Furthermore, the parameters need to be scalar valued. If \(b <= a\) the result is implementation-defined.

RngUniform(a, b, shape)

Arguments Type Semantics
a XlaOp Scalar of type T specifying lower limit of interval
b XlaOp Scalar of type T specifying upper limit of interval
shape Shape Output shape of type T

RngBitGenerator

Generates an output with a given shape filled with uniform random bits using the specified algorithm (or backend default) and returns an updated state (with the same shape as initial state) and the generated random data.

Initial state is the initial state of the current random number generation. It and the required shape and valid values are dependent on the algorithm used.

The output is guaranteed to be a deterministic function of the initial state but it is not guaranteed to be deterministic between backends and different compiler versions.

RngBitGenerator(algorithm, key, shape)

Arguments Type Semantics
algorithm RandomAlgorithm PRNG algorithm to be used.
initial_state XlaOp Initial state for the PRNG algorithm.
shape Shape Output shape for generated data.

Available values for algorithm :

Scatter

The XLA scatter operation generates a sequence of results which are the values of the input array operands , with several slices (at indices specified by scatter_indices ) updated with the sequence of values in updates using update_computation .

See also XlaBuilder::Scatter .

scatter(operands..., scatter_indices, updates..., update_computation, index_vector_dim, update_window_dims, inserted_window_dims, scatter_dims_to_operand_dims)

Arguments Type Semantics
operands Sequence of N XlaOp N arrays of types T_0, ..., T_N to be scattered into.
scatter_indices XlaOp Array containing the starting indices of the slices that must be scattered to.
updates Sequence of N XlaOp N arrays of types T_0, ..., T_N . updates[i] contains the values that must be used for scattering operands[i] .
update_computation XlaComputation Computation to be used for combining the existing values in the input array and the updates during scatter. This computation should be of type T_0, ..., T_N, T_0, ..., T_N -> Collate(T_0, ..., T_N) .
index_vector_dim int64 The dimension in scatter_indices that contains the starting indices.
update_window_dims ArraySlice<int64> The set of dimensions in updates shape that are window dimensions .
inserted_window_dims ArraySlice<int64> The set of window dimensions that must be inserted into updates shape.
scatter_dims_to_operand_dims ArraySlice<int64> A dimensions map from the scatter indices to the operand index space. This array is interpreted as mapping i to scatter_dims_to_operand_dims[i] . It has to be one-to-one and total.
indices_are_sorted bool Whether the indices are guaranteed to be sorted by the caller.

Where:

 • N is required to be greater or equal to 1.
 • operands [ 0 ], ..., operands [ N-1 ] must all have the same dimensions.
 • updates [ 0 ], ..., updates [ N-1 ] must all have the same dimensions.
 • If N = 1 , Collate(T) is T .
 • If N > 1 , Collate(T_0, ..., T_N) is a tuple of N elements of type T .

If index_vector_dim is equal to scatter_indices.rank we implicitly consider scatter_indices to have a trailing 1 dimension.

We define update_scatter_dims of type ArraySlice<int64> as the set of dimensions in updates shape that are not in update_window_dims , in ascending order.

The arguments of scatter should follow these constraints:

 • Each updates array must be of rank update_window_dims.size + scatter_indices.rank - 1 .

 • Bounds of dimension i in each updates array must conform to the following:

  • If i is present in update_window_dims (ie equal to update_window_dims [ k ] for some k ), then the bound of dimension i in updates must not exceed the corresponding bound of operand after accounting for the inserted_window_dims (ie adjusted_window_bounds [ k ], where adjusted_window_bounds contains the bounds of operand with the bounds at indices inserted_window_dims removed).
  • If i is present in update_scatter_dims (ie equal to update_scatter_dims [ k ] for some k ), then the bound of dimension i in updates must be equal to the corresponding bound of scatter_indices , skipping index_vector_dim (ie scatter_indices.shape.dims [ k ], if k < index_vector_dim and scatter_indices.shape.dims [ k+1 ] otherwise).
 • update_window_dims must be in ascending order, not have any repeating dimension numbers, and be in the range [0, updates.rank) .

 • inserted_window_dims must be in ascending order, not have any repeating dimension numbers, and be in the range [0, operand.rank) .

 • operand.rank must equal the sum of update_window_dims.size and inserted_window_dims.size .

 • scatter_dims_to_operand_dims.size must be equal to scatter_indices.shape.dims [ index_vector_dim ], and its values must be in the range [0, operand.rank) .

For a given index U in each updates array, the corresponding index I in the corresponding operands array into which this update has to be applied is computed as follows:

 1. Let G = { U [ k ] for k in update_scatter_dims }. Use G to look up an index vector S in the scatter_indices array such that S [ i ] = scatter_indices [Combine( G , i )] where Combine(A, b) inserts b at positions index_vector_dim into A.
 2. Create an index S in into operand using S by scattering S using the scatter_dims_to_operand_dims map. More formally:
  1. S in [ scatter_dims_to_operand_dims [ k ]] = S [ k ] if k < scatter_dims_to_operand_dims.size .
  2. S in [ _ ] = 0 otherwise.
 3. Create an index W in into each operands array by scattering the indices at update_window_dims in U according to inserted_window_dims . More formally:
  1. W in [ window_dims_to_operand_dims ( k )] = U [ k ] if k is in update_window_dims , where window_dims_to_operand_dims is the monotonic function with domain [ 0 , update_window_dims.size ) and range [ 0 , operand.rank ) \ inserted_window_dims . (For example, if update_window_dims.size is 4 , operand.rank is 6 , and inserted_window_dims is { 0 , 2 } then window_dims_to_operand_dims is { 01 , 13 , 24 , 35 }).
  2. W in [ _ ] = 0 otherwise.
 4. I is W in + S in where + is element-wise addition.

In summary, the scatter operation can be defined as follows.

 • Initialize output with operands , ie for all indices J , for all indices O in the operands [ J ] array:
  output [ J ][ O ] = operands [ J ][ O ]
 • For every index U in the updates [ J ] array and the corresponding index O in the operand [ J ] array, if O is a valid index for output :
  (output [ 0 ][ O ], ..., output [ N-1 ][ O ]) = update_computation ( output [ 0 ][ O ], ..., , output [ N-1 ][ O ], updates [ 0 ][ U ], ..., updates [ N-1 ][ U`])

The order in which updates are applied is non-deterministic. So, when multiple indices in updates refer to the same index in operands , the corresponding value in output will be non-deterministic.

Note that the first parameter that is passed into the update_computation will always be the current value from the output array and the second parameter will always be the value from the updates array. This is important specifically for cases when the update_computation is not commutative .

If indices_are_sorted is set to true then XLA can assume that start_indices are sorted (in ascending start_index_map order) by the user. If they are not then the semantics is implementation defined.

Informally, the scatter op can be viewed as an inverse of the gather op, ie the scatter op updates the elements in the input that are extracted by the corresponding gather op.

For a detailed informal description and examples, refer to the "Informal Description" section under Gather .

Select

See also XlaBuilder::Select .

Constructs an output array from elements of two input arrays, based on the values of a predicate array.

Select(pred, on_true, on_false)

Arguments Type Semantics
pred XlaOp array of type PRED
on_true XlaOp array of type T
on_false XlaOp array of type T

The arrays on_true and on_false must have the same shape. This is also the shape of the output array. The array pred must have the same dimensionality as on_true and on_false , with the PRED element type.

For each element P of pred , the corresponding element of the output array is taken from on_true if the value of P is true , and from on_false if the value of P is false . As a restricted form of broadcasting , pred can be a scalar of type PRED . In this case, the output array is taken wholly from on_true if pred is true , and from on_false if pred is false .

Example with non-scalar pred :

let pred: PRED[4] = {true, false, false, true};
let v1: s32[4] = {1, 2, 3, 4};
let v2: s32[4] = {100, 200, 300, 400};
==>
Select(pred, v1, v2) = s32[4]{1, 200, 300, 4};

Example with scalar pred :

let pred: PRED = true;
let v1: s32[4] = {1, 2, 3, 4};
let v2: s32[4] = {100, 200, 300, 400};
==>
Select(pred, v1, v2) = s32[4]{1, 2, 3, 4};

Selections between tuples are supported. Tuples are considered to be scalar types for this purpose. If on_true and on_false are tuples (which must have the same shape!) then pred has to be a scalar of type PRED .

SelectAndScatter

See also XlaBuilder::SelectAndScatter .

This operation can be considered as a composite operation that first computes ReduceWindow on the operand array to select an element from each window, and then scatters the source array to the indices of the selected elements to construct an output array with the same shape as the operand array. The binary select function is used to select an element from each window by applying it across each window, and it is called with the property that the first parameter's index vector is lexicographically less than the second parameter's index vector. The select function returns true if the first parameter is selected and returns false if the second parameter is selected, and the function must hold transitivity (ie, if select(a, b) and select(b, c) are true , then select(a, c) is also true ) so that the selected element does not depend on the order of the elements traversed for a given window.

The function scatter is applied at each selected index in the output array. It takes two scalar parameters:

 1. Current value at the selected index in the output array
 2. The scatter value from source that applies to the selected index

It combines the two parameters and returns a scalar value that's used to update the value at the selected index in the output array. Initially, all indices of the output array are set to init_value .

The output array has the same shape as the operand array and the source array must have the same shape as the result of applying a ReduceWindow operation on the operand array. SelectAndScatter can be used to backpropagate the gradient values for a pooling layer in a neural network.

SelectAndScatter(operand, select, window_dimensions, window_strides, padding, source, init_value, scatter)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp array of type T over which the windows slide
select XlaComputation binary computation of type T, T -> PRED , to apply to all elements in each window; returns true if the first parameter is selected and returns false if the second parameter is selected
window_dimensions ArraySlice<int64> array of integers for window dimension values
window_strides ArraySlice<int64> array of integers for window stride values
padding Padding padding type for window (Padding::kSame or Padding::kValid)
source XlaOp array of type T with the values to scatter
init_value XlaOp scalar value of type T for the initial value of the output array
scatter XlaComputation binary computation of type T, T -> T , to apply each scatter source element with its destination element

The figure below shows examples of using SelectAndScatter , with the select function computing the maximal value among its parameters. Note that when the windows overlap, as in the figure (2) below, an index of the operand array may be selected multiple times by different windows. In the figure, the element of value 9 is selected by both of the top windows (blue and red) and the binary addition scatter function produces the output element of value 8 (2 + 6).

The evaluation order of the scatter function is arbitrary and may be non-deterministic. Therefore, the scatter function should not be overly sensitive to reassociation. See the discussion about associativity in the context of Reduce for more details.

Send

See also XlaBuilder::Send .

Send(operand, channel_handle)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp data to send (array of type T)
channel_handle ChannelHandle unique identifier for each send/recv pair

Sends the given operand data to a Recv instruction in another computation that shares the same channel handle. Does not return any data.

Similar to the Recv operation, the client API of Send operation represents synchronous communication, and is internally decomposed into 2 HLO instructions ( Send and SendDone ) to enable asynchronous data transfers. See also HloInstruction::CreateSend and HloInstruction::CreateSendDone .

Send(HloInstruction operand, int64 channel_id)

Initiates an asynchronous transfer of the operand to the resources allocated by the Recv instruction with the same channel id. Returns a context, which is used by a following SendDone instruction to wait for the completion of the data transfer. The context is a tuple of {operand (shape), request identifier (U32)} and it can only be used by a SendDone instruction.

SendDone(HloInstruction context)

Given a context created by a Send instruction, waits for the data transfer to complete. The instruction does not return any data.

Scheduling of channel instructions

The execution order of the 4 instructions for each channel ( Recv , RecvDone , Send , SendDone ) is as below.

 • Recv happens before Send
 • Send happens before RecvDone
 • Recv happens before RecvDone
 • Send happens before SendDone

When the backend compilers generate a linear schedule for each computation that communicates via channel instructions, there must not be cycles across the computations. For example, below schedules lead to deadlocks.

Slice

See also XlaBuilder::Slice .

Slicing extracts a sub-array from the input array. The sub-array is of the same rank as the input and contains the values inside a bounding box within the input array where the dimensions and indices of the bounding box are given as arguments to the slice operation.

Slice(operand, start_indices, limit_indices, strides)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp N dimensional array of type T
start_indices ArraySlice<int64> List of N integers containing the starting indices of the slice for each dimension. Values must be greater than or equal to zero.
limit_indices ArraySlice<int64> List of N integers containing the ending indices (exclusive) for the slice for each dimension. Each value must be greater than or equal to the respective start_indices value for the dimension and less than or equal to the size of the dimension.
strides ArraySlice<int64> List of N integers that decides the input stride of the slice. The slice picks every strides[d] element in dimension d .

1-dimensional example:

let a = {0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0}
Slice(a, {2}, {4}) produces:
 {2.0, 3.0}

2-dimensional example:

let b =
 { {0.0, 1.0, 2.0},
  {3.0, 4.0, 5.0},
  {6.0, 7.0, 8.0},
  {9.0, 10.0, 11.0} }

Slice(b, {2, 1}, {4, 3}) produces:
 { { 7.0, 8.0},
  {10.0, 11.0} }

Sort

See also XlaBuilder::Sort .

Sort(operands, comparator, dimension, is_stable)

Arguments Type Semantics
operands ArraySlice<XlaOp> The operands to sort.
comparator XlaComputation The comparator computation to use.
dimension int64 The dimension along which to sort.
is_stable bool Whether stable sorting should be used.

If only one operand is provided:

 • If the operand is a rank-1 tensor (an array), the result is a sorted array. If you want to sort the array into ascending order, the comparator should perform a less-than comparison. Formally, after the array is sorted, it holds for all index positions i, j with i < j that either comparator(value[i], value[j]) = comparator(value[j], value[i]) = false or comparator(value[i], value[j]) = true .

 • If the operand has higher rank, the operand is sorted along the provided dimension. For example, for a rank-2 tensor (a matrix), a dimension value of 0 will independently sort every column, and a dimension value of 1 will independently sort each row. If no dimension number is provided, then the last dimension is chosen by default. For the dimension which is sorted, the same sorting order applies as in the rank-1 case.

If n > 1 operands are provided:

 • All n operands must be tensors with the same dimensions. The element types of the tensors may be different.

 • All operands are sorted together, not individually. Conceptually the operands are treated as a tuple. When checking whether the elements of each operand at index positions i and j need to be swapped, the comparator is called with 2 * n scalar parameters, where parameter 2 * k corresponds to the value at position i from the k-th operand, and parameter 2 * k + 1 corresponds to the value at position j from the k-th operand. Usually, the comparator would thus compare parameters 2 * k and 2 * k + 1 with each other and possibly use other parameter pairs as tie breakers.

 • The result is a tuple that consists of the operands in sorted order (along the provided dimension, as above). The i-th operand of the tuple corresponds to the i-th operand of Sort.

For example, if there are three operands operand0 = [3, 1] , operand1 = [42, 50] , operand2 = [-3.0, 1.1] , and the comparator compares only the values of operand0 with less-than, then the output of the sort is the tuple ([1, 3], [50, 42], [1.1, -3.0]) .

If is_stable is set to true, the sort is guaranteed to be stable, that is, if there are elements which are considered to be equal by the comparator, the relative order of the equal values is preserved. By default, is_stable is set to false.

Transpose

See also the tf.reshape operation.

Transpose(operand)

Arguments Type Semantics
operand XlaOp The operand to transpose.
permutation ArraySlice<int64> How to permute the dimensions.

Permutes the operand dimensions with the given permutation, so ∀ i . 0 ≤ i < rank ⇒ input_dimensions[permutation[i]] = output_dimensions[i] .

This is the same as Reshape(operand, permutation, Permute(permutation, operand.shape.dimensions)).

TriangularSolve

See also XlaBuilder::TriangularSolve .

Solves systems of linear equations with lower or upper triangular coefficient matrices by forward- or back-substitution. Broadcasting along leading dimensions, this routine solves one of the matrix systems op(a) * x = b , or x * op(a) = b , for the variable x , given a and b , where op(a) is either op(a) = a , or op(a) = Transpose(a) , or op(a) = Conj(Transpose(a)) .

TriangularSolve(a, b, left_side, lower, unit_diagonal, transpose_a)

Arguments Type Semantics
a XlaOp a rank > 2 array of a complex or floating-point type with shape [..., M, M] .
b XlaOp a rank > 2 array of the same type with shape [..., M, K] if left_side is true, [..., K, M] otherwise.
left_side bool indicates whether to solve a system of the form op(a) * x = b ( true ) or x * op(a) = b ( false ).
lower bool whether to use the upper or lower triangle of a .
unit_diagonal bool if true , the diagonal elements of a are assumed to be 1 and not accessed.
transpose_a Transpose whether to use a as is, transpose it or take its conjugate transpose.

Input data is read only from the lower/upper triangle of a , depending on the value of lower . Values from the other triangle are ignored. Output data is returned in the same triangle; the values in the other triangle are implementation-defined and may be anything.

If the rank of a and b are greater than 2, they are treated as batches of matrices, where all except the minor 2 dimensions are batch dimensions. a and b must have equal batch dimensions.

Tuple

See also XlaBuilder::Tuple .

A tuple containing a variable number of data handles, each of which has its own shape.

This is analogous to std::tuple in C++. Conceptually:

let v: f32[10] = f32[10]{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
let s: s32 = 5;
let t: (f32[10], s32) = tuple(v, s);

Tuples can be deconstructed (accessed) via the GetTupleElement operation.

While

See also XlaBuilder::While .

While(condition, body, init)

Arguments Type Semantics
condition XlaComputation XlaComputation of type T -> PRED which defines the termination condition of the loop.
body XlaComputation XlaComputation of type T -> T which defines the body of the loop.
init T Initial value for the parameter of condition and body .

Sequentially executes the body until the condition fails. This is similar to a typical while loop in many other languages except for the differences and restrictions listed below.

 • A While node returns a value of type T , which is the result from the last execution of the body .
 • The shape of the type T is statically determined and must be the same across all iterations.

The T parameters of the computations are initialized with the init value in the first iteration and are automatically updated to the new result from body in each subsequent iteration.

One main use case of the While node is to implement the repeated execution of training in neural networks. Simplified pseudocode is shown below with a graph that represents the computation. The code can be found in while_test.cc . The type T in this example is a Tuple consisting of an int32 for the iteration count and a vector[10] for the accumulator. For 1000 iterations, the loop keeps adding a constant vector to the accumulator.

// Pseudocode for the computation.
init = {0, zero_vector[10]} // Tuple of int32 and float[10].
result = init;
while (result(0) < 1000) {
 iteration = result(0) + 1;
 new_vector = result(1) + constant_vector[10];
 result = {iteration, new_vector};
}