مجموعه داده های صورت در آغوش گرفته

Huggingface TFDS را فورک کرده است و مجموعه داده های متنی زیادی را ارائه می دهد. برای مستندات بیشتر اینجا را ببینید. در مرحله بعد می توانید لیستی از تمام مجموعه داده هایی را که می توان با TFDS استفاده کرد پیدا کنید.