مجموعه داده های جامعه

مجموعه داده های مستند شده در اینجا توسط جامعه ایجاد شده است. کد سازنده مجموعه داده در مخازن خارجی زندگی می کند. مخازن با سازنده های داده را می توان در اینجا اضافه کرد.


استفاده

برای معرفی سریع به راهنمای شروع ما مراجعه کنید.

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

همه مجموعه داده ها

صورت در آغوش گرفته

برای جزئیات بیشتر در مورد 763 مجموعه داده در فضای نام huggingface به نمای کلی مراجعه کنید.