مجموعه داده های TensorFlow: مجموعه ای از مجموعه داده های آماده برای استفاده.

مجموعه داده‌های TensorFlow مجموعه‌ای از مجموعه‌های داده آماده برای استفاده است، با TensorFlow یا سایر چارچوب‌های Python ML، مانند Jax. همه مجموعه‌های داده به‌عنوان tf.data.Datasets در معرض دید قرار می‌گیرند، و خطوط لوله ورودی با کارایی بالا و استفاده آسان را ممکن می‌سازند. برای شروع به راهنما و لیست مجموعه داده های ما مراجعه کنید.
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
اجرا در یک نوت بوک