מערכי נתונים של TensorFlow: אוסף מערכי נתונים מוכנים לשימוש.

מערכי הנתונים של TensorFlow הוא אוסף של מערכי נתונים מוכנים לשימוש, עם TensorFlow או מסגרות אחרות של Python ML, כגון Jax. כל מערכי נתונים חשופים כמו tf.data.Datasets , מה שמאפשר קל לשימוש וצינורות הזנה בעל ביצועים גבוהים. כדי להתחיל לראות את המדריך ואת שלנו רשימה של מערכי נתונים .
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
הפעלה ב- Notebook