با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

مجموعه داده های TensorFlow: مجموعه ای از مجموعه های داده آماده استفاده.

مجموعه داده های TensorFlow مجموعه ای از مجموعه داده های آماده استفاده است ، با TensorFlow یا سایر چارچوب های Python ML ، مانند Jax. همه مجموعه داده ها به عنوان در معرض tf.data.Datasets ، قادر می سازد آسان برای استفاده و خطوط لوله ورودی با عملکرد بالا. برای شروع را ببینید راهنمای و ما لیستی از مجموعه داده .
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
اجرا در یک نوت بوک