Chuyển trình phân loại hình ảnh học

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách xây dựng bộ phân loại hình ảnh tùy chỉnh mà bạn sẽ đào tạo nhanh chóng trong trình duyệt bằng cách sử dụng TensorFlow.js.

Bạn sẽ sử dụng phương pháp học chuyển giao để tạo ra một mô hình có độ chính xác cao với dữ liệu đào tạo tối thiểu. Bạn sẽ sử dụng một mô hình được đào tạo trước để phân loại hình ảnh được gọi là MobileNet. Bạn sẽ đào tạo một mô hình trên đầu mô hình này để tùy chỉnh các lớp hình ảnh mà nó nhận dạng.

Hướng dẫn này được trình bày dưới dạng codelab. Nhấp vào liên kết này để mở bảng mã