Đại biểu Tensorflow Lite Core ML

Đại biểu TensorFlow Lite Core ML cho phép chạy các mô hình TensorFlow Lite trên khung Core ML , giúp suy luận mô hình nhanh hơn trên thiết bị iOS.

Các phiên bản và thiết bị iOS được hỗ trợ:

 • iOS 12 trở lên. Trong các phiên bản iOS cũ hơn, đại biểu Core ML sẽ tự động chuyển sang CPU.
 • Theo mặc định, đại biểu Core ML sẽ chỉ được bật trên các thiết bị có A12 SoC trở lên (iPhone Xs trở lên) để sử dụng Neural Engine nhằm suy luận nhanh hơn. Nếu bạn cũng muốn sử dụng đại biểu Core ML trên các thiết bị cũ hơn, vui lòng xem các phương pháp hay nhất

Các mô hình được hỗ trợ

Đại biểu Core ML hiện hỗ trợ các mô hình float (FP32 và FP16).

Đang thử đại biểu Core ML trên mô hình của riêng bạn

Đại biểu Core ML đã được đưa vào bản phát hành hàng đêm của CocoaPods rút gọn của TensorFlow. Để sử dụng ủy quyền Core ML, hãy thay đổi nhóm TensorFlow lite của bạn để bao gồm CoreML phụ trong Podfile của bạn.

target 'YourProjectName'
 pod 'TensorFlowLiteSwift/CoreML', '~> 2.4.0' # Or TensorFlowLiteObjC/CoreML

HOẶC

# Particularily useful when you also want to include 'Metal' subspec.
target 'YourProjectName'
 pod 'TensorFlowLiteSwift', '~> 2.4.0', :subspecs => ['CoreML']

Nhanh

  let coreMLDelegate = CoreMLDelegate()
  var interpreter: Interpreter

  // Core ML delegate will only be created for devices with Neural Engine
  if coreMLDelegate != nil {
   interpreter = try Interpreter(modelPath: modelPath,
                  delegates: [coreMLDelegate!])
  } else {
   interpreter = try Interpreter(modelPath: modelPath)
  }
 

Mục tiêu-C


  // Import module when using CocoaPods with module support
  @import TFLTensorFlowLite;

  // Or import following headers manually
  # import "tensorflow/lite/objc/apis/TFLCoreMLDelegate.h"
  # import "tensorflow/lite/objc/apis/TFLTensorFlowLite.h"

  // Initialize Core ML delegate
  TFLCoreMLDelegate* coreMLDelegate = [[TFLCoreMLDelegate alloc] init];

  // Initialize interpreter with model path and Core ML delegate
  TFLInterpreterOptions* options = [[TFLInterpreterOptions alloc] init];
  NSError* error = nil;
  TFLInterpreter* interpreter = [[TFLInterpreter alloc]
                  initWithModelPath:modelPath
                       options:options
                      delegates:@[ coreMLDelegate ]
                        error:&error];
  if (error != nil) { /* Error handling... */ }

  if (![interpreter allocateTensorsWithError:&error]) { /* Error handling... */ }
  if (error != nil) { /* Error handling... */ }

  // Run inference ...
 

C (Cho đến 2.3.0)

  #include "tensorflow/lite/delegates/coreml/coreml_delegate.h"

  // Initialize interpreter with model
  TfLiteModel* model = TfLiteModelCreateFromFile(model_path);

  // Initialize interpreter with Core ML delegate
  TfLiteInterpreterOptions* options = TfLiteInterpreterOptionsCreate();
  TfLiteDelegate* delegate = TfLiteCoreMlDelegateCreate(NULL); // default config
  TfLiteInterpreterOptionsAddDelegate(options, delegate);
  TfLiteInterpreterOptionsDelete(options);

  TfLiteInterpreter* interpreter = TfLiteInterpreterCreate(model, options);

  TfLiteInterpreterAllocateTensors(interpreter);

  // Run inference ...

  /* ... */

  // Dispose resources when it is no longer used.
  // Add following code to the section where you dispose of the delegate
  // (e.g. `dealloc` of class).

  TfLiteInterpreterDelete(interpreter);
  TfLiteCoreMlDelegateDelete(delegate);
  TfLiteModelDelete(model);
   

Thực hành tốt nhất

Sử dụng đại biểu Core ML trên các thiết bị không có Neural Engine

Theo mặc định, đại biểu Core ML sẽ chỉ được tạo nếu thiết bị có Neural Engine và sẽ trả về null nếu đại biểu không được tạo. Nếu bạn muốn chạy đại biểu Core ML trên các môi trường khác (ví dụ: trình mô phỏng), hãy chuyển .all dưới dạng tùy chọn trong khi tạo đại biểu trong Swift. Trên C++ (và Objective-C), bạn có thể vượt qua TfLiteCoreMlDelegateAllDevices . Ví dụ sau đây cho thấy cách thực hiện việc này:

Nhanh

  var options = CoreMLDelegate.Options()
  options.enabledDevices = .all
  let coreMLDelegate = CoreMLDelegate(options: options)!
  let interpreter = try Interpreter(modelPath: modelPath,
                   delegates: [coreMLDelegate])
   

Mục tiêu-C

  TFLCoreMLDelegateOptions* coreMLOptions = [[TFLCoreMLDelegateOptions alloc] init];
  coreMLOptions.enabledDevices = TFLCoreMLDelegateEnabledDevicesAll;
  TFLCoreMLDelegate* coreMLDelegate = [[TFLCoreMLDelegate alloc]
                     initWithOptions:coreMLOptions];

  // Initialize interpreter with delegate
 

C

  TfLiteCoreMlDelegateOptions options;
  options.enabled_devices = TfLiteCoreMlDelegateAllDevices;
  TfLiteDelegate* delegate = TfLiteCoreMlDelegateCreate(&options);
  // Initialize interpreter with delegate
   

Sử dụng đại biểu Metal(GPU) làm dự phòng.

Khi đại biểu Core ML không được tạo, bạn vẫn có thể sử dụng đại biểu Metal để nhận được lợi ích về hiệu suất. Ví dụ sau đây cho thấy cách thực hiện việc này:

Nhanh

  var delegate = CoreMLDelegate()
  if delegate == nil {
   delegate = MetalDelegate() // Add Metal delegate options if necessary.
  }

  let interpreter = try Interpreter(modelPath: modelPath,
                   delegates: [delegate!])
 

Mục tiêu-C

  TFLDelegate* delegate = [[TFLCoreMLDelegate alloc] init];
  if (!delegate) {
   // Add Metal delegate options if necessary
   delegate = [[TFLMetalDelegate alloc] init];
  }
  // Initialize interpreter with delegate
   

C

  TfLiteCoreMlDelegateOptions options = {};
  delegate = TfLiteCoreMlDelegateCreate(&options);
  if (delegate == NULL) {
   // Add Metal delegate options if necessary
   delegate = TFLGpuDelegateCreate(NULL);
  }
  // Initialize interpreter with delegate
   

Logic tạo đại biểu đọc id máy của thiết bị (ví dụ: iPhone11,1) để xác định tính khả dụng của Công cụ thần kinh. Xem để biết thêm chi tiết. Ngoài ra, bạn có thể triển khai bộ thiết bị trong danh sách từ chối của riêng mình bằng các thư viện khác như DeviceKit .

Sử dụng phiên bản Core ML cũ hơn

Mặc dù iOS 13 hỗ trợ Core ML 3 nhưng mô hình này có thể hoạt động tốt hơn khi được chuyển đổi với thông số kỹ thuật của mô hình Core ML 2. Phiên bản chuyển đổi mục tiêu được đặt thành phiên bản mới nhất theo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi điều này bằng cách đặt coreMLVersion (trong Swift, coreml_version trong API C) trong tùy chọn ủy quyền cho phiên bản cũ hơn.

Hoạt động được hỗ trợ

Các hoạt động sau được hỗ trợ bởi đại biểu Core ML.

 • Thêm vào
  • Chỉ một số hình dạng nhất định có thể phát sóng. Trong bố cục tensor Core ML, các hình dạng tensor sau có thể được phát sóng. [B, C, H, W] , [B, C, 1, 1] , [B, 1, H, W] , [B, 1, 1, 1] .
 • Trung bìnhPool2D
 • Concat
  • Việc ghép nối phải được thực hiện dọc theo trục kênh.
 • Conv2D
  • Trọng số và độ lệch phải không đổi.
 • Theo chiều sâuConv2D
  • Trọng số và độ lệch phải không đổi.
 • Kết nối đầy đủ (còn gọi là Dense hoặc InnerProduct)
  • Trọng số và độ lệch (nếu có) phải không đổi.
  • Chỉ hỗ trợ trường hợp một đợt. Kích thước đầu vào phải là 1, ngoại trừ kích thước cuối cùng.
 • Hardswish
 • Hậu cần (còn gọi là Sigmoid)
 • MaxPool2D
 • MirrorPad
  • Chỉ hỗ trợ đầu vào 4D với chế độ REFLECT . Khoảng đệm phải không đổi và chỉ được phép đối với kích thước H và W.
 • Mul
  • Chỉ một số hình dạng nhất định có thể phát sóng. Trong bố cục tensor Core ML, các hình dạng tensor sau có thể được phát sóng. [B, C, H, W] , [B, C, 1, 1] , [B, 1, H, W] , [B, 1, 1, 1] .
 • Pad và PadV2
  • Chỉ hỗ trợ đầu vào 4D. Khoảng đệm phải không đổi và chỉ được phép đối với kích thước H và W.
 • Relu
 • ReluN1To1
 • Relu6
 • Định hình lại
  • Chỉ được hỗ trợ khi nhắm mục tiêu phiên bản Core ML là 2, không được hỗ trợ khi nhắm mục tiêu Core ML 3.
 • Thay đổi kích thướcSong tuyến
 • SoftMax
 • Tính
 • Chuyển đổiConv
  • Trọng lượng phải không đổi.

Nhận xét

Đối với các vấn đề, vui lòng tạo một vấn đề GitHub với tất cả các chi tiết cần thiết để tái tạo.

Câu hỏi thường gặp

 • Ủy quyền CoreML có hỗ trợ dự phòng cho CPU nếu biểu đồ chứa các hoạt động không được hỗ trợ không?
  • Đúng
 • Đại biểu CoreML có hoạt động trên Trình mô phỏng iOS không?
  • Đúng. Thư viện bao gồm các mục tiêu x86 và x86_64 để nó có thể chạy trên trình mô phỏng, nhưng bạn sẽ không thấy hiệu suất tăng lên so với CPU.
 • TensorFlow Lite và CoreML có hỗ trợ MacOS không?
  • TensorFlow Lite chỉ được thử nghiệm trên iOS chứ không phải MacOS.
 • Các hoạt động TF Lite tùy chỉnh có được hỗ trợ không?
  • Không, đại biểu CoreML không hỗ trợ các hoạt động tùy chỉnh và chúng sẽ chuyển sang CPU.

API