Mô hình & bộ dữ liệu

Khám phá các kho lưu trữ và các tài nguyên khác để tìm các mô hình, mô-đun và bộ dữ liệu có sẵn do cộng đồng TensorFlow tạo ra.

Người mẫu Kaggle

Một kho lưu trữ toàn diện gồm các mô hình đã được đào tạo sẵn sàng để tinh chỉnh và có thể triển khai ở mọi nơi.

Vườn mẫu

Các mô hình và ví dụ về máy học được xây dựng bằng API cấp cao của TensorFlow.

Mô hình TensorFlow.js

Các mô hình học máy được đào tạo sẵn, sẵn sàng sử dụng trong trình duyệt web ở phía máy khách hoặc bất kỳ nơi nào mà JavaScript có thể chạy, chẳng hạn như Node.js.

Bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu chính thức của TensorFlow

Một bộ sưu tập các bộ dữ liệu sẵn sàng để sử dụng với TensorFlow.

Bộ dữ liệu nghiên cứu của Google

Khám phá các tập dữ liệu quy mô lớn do nhóm nghiên cứu của Google phát hành trong nhiều lĩnh vực khoa học máy tính.