Narzędzia do przetwarzania tekstu dla TensorFlow

TensorFlow udostępnia dwie biblioteki do przetwarzania tekstu i języka naturalnego: KerasNLP i TensorFlow Text. KerasNLP to biblioteka wysokiego poziomu przetwarzania języka naturalnego (NLP), która obejmuje nowoczesne modele oparte na transformatorach, a także narzędzia tokenizacji niższego poziomu. Jest to zalecane rozwiązanie dla większości przypadków użycia NLP. Zbudowany na TensorFlow Text, KerasNLP wyodrębnia operacje przetwarzania tekstu niskiego poziomu w interfejs API zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania. Ale jeśli wolisz nie pracować z interfejsem API Keras lub potrzebujesz dostępu do operacji przetwarzania tekstu niższego poziomu, możesz bezpośrednio użyć TensorFlow Text.

KerasNLP

import keras_nlp
import tensorflow_datasets as tfds

imdb_train, imdb_test = tfds.load(
 "imdb_reviews",
 split=["train", "test"],
 as_supervised=True,
 batch_size=16,
)
# Load a BERT model.
classifier = keras_nlp.models.BertClassifier.from_preset("bert_base_en_uncased")
# Fine-tune on IMDb movie reviews.
classifier.fit(imdb_train, validation_data=imdb_test)
# Predict two new examples.
classifier.predict(["What an amazing movie!", "A total waste of my time."])
Zobacz przewodnik Szybki start w serwisie GitHub.

Najłatwiejszym sposobem rozpoczęcia przetwarzania tekstu w TensorFlow jest użycie KerasNLP. KerasNLP to biblioteka przetwarzania języka naturalnego, która obsługuje przepływy pracy zbudowane z modułowych komponentów, które mają najnowocześniejsze wstępnie ustawione wagi i architektury. Możesz używać komponentów KerasNLP z ich gotową konfiguracją. Jeśli potrzebujesz większej kontroli, możesz łatwo dostosować komponenty. KerasNLP kładzie nacisk na obliczenia w grafie dla wszystkich przepływów pracy, więc możesz oczekiwać łatwej produkcji przy użyciu ekosystemu TensorFlow.

KerasNLP jest rozszerzeniem podstawowego API Keras, a wszystkie moduły wysokiego poziomu KerasNLP to Warstwy lub Modele. Jeśli znasz Keras, rozumiesz już większość KerasNLP.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz KerasNLP .

Tekst TensorFlow

import tensorflow as tf
import tensorflow_text as tf_text

def preprocess(vocab_lookup_table, example_text):

 # Normalize text
 tf_text.normalize_utf8(example_text)

 # Tokenize into words
 word_tokenizer = tf_text.WhitespaceTokenizer()
 tokens = word_tokenizer.tokenize(example_text)

 # Tokenize into subwords
 subword_tokenizer = tf_text.WordpieceTokenizer(
    vocab_lookup_table, token_out_type=tf.int64)
 subtokens = subword_tokenizer.tokenize(tokens).merge_dims(1, -1)

 # Apply padding
 padded_inputs = tf_text.pad_model_inputs(subtokens, max_seq_length=16)
 return padded_inputs
Uruchom w notatniku

KerasNLP zapewnia moduły przetwarzania tekstu wysokiego poziomu, które są dostępne jako warstwy lub modele. Jeśli potrzebujesz dostępu do narzędzi niższego poziomu, możesz użyć TensorFlow Text. TensorFlow Text zapewnia bogatą kolekcję operacji i bibliotek, które pomogą Ci pracować z danymi wejściowymi w formie tekstowej, takiej jak nieprzetworzone ciągi tekstowe lub dokumenty. Biblioteki te mogą regularnie przeprowadzać wstępne przetwarzanie wymagane przez modele tekstowe i zawierać inne funkcje przydatne do modelowania sekwencji.

Możesz wyodrębnić potężne składniowe i semantyczne cechy tekstu z wykresu TensorFlow jako dane wejściowe do swojej sieci neuronowej.

Integracja przetwarzania wstępnego z wykresem TensorFlow zapewnia następujące korzyści:

 • Ułatwia duży zestaw narzędzi do pracy z tekstem
 • Umożliwia integrację z dużym zestawem narzędzi TensorFlow w celu obsługi projektów od zdefiniowania problemu przez szkolenie, ocenę i uruchomienie
 • Zmniejsza złożoność w czasie serwowania i zapobiega przekrzywianiu serwowania podczas szkolenia

Oprócz powyższego nie musisz się martwić, że tokenizacja podczas uczenia różni się od tokenizacji przy wnioskowaniu lub zarządzaniu skryptami przetwarzania wstępnego.

Architektury modeli
Dowiedz się, jak przeprowadzić kompleksowe wstępne przetwarzanie tekstu BERT.
Dowiedz się, jak generować słowniki słów podrzędnych z tekstu.
Dowiedz się, jak klasyfikować tekst za pomocą modelu BERT.
Klasyfikuj tekst za pomocą rekurencyjnych sieci neuronowych.
Użyj modeli Transformer do tłumaczenia tekstu.
Dowiedz się, jak tłumaczyć tekst za pomocą modeli sekwencyjnych.