Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow::Operation

#include <ops.h>

Represents a node in the computation graph.

Summary

Constructors and Destructors

Operation()
Operation(Node *n)

Public functions

hash(int32 index) const
uint64
input(int32 i) const
input_type(int32 o) const
DataType
node() const
Node *
num_inputs() const
int32
num_outputs() const
int32
operator==(const Operation & other) const
bool
output(int32 i) const
output_type(int32 o) const
DataType

Public functions

Operation

 Operation()

Operation

 Operation(
  Node *n
)

hash

uint64 hash(
  int32 index
) const 

input

Output input(
  int32 i
) const 

input_type

DataType input_type(
  int32 o
) const 

node

Node * node() const 

num_inputs

int32 num_inputs() const 

num_outputs

int32 num_outputs() const 

operator==

bool operator==(
  const Operation & other
) const 

output

Output output(
  int32 i
) const 

output_type

DataType output_type(
  int32 o
) const