Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow::ops::Acosh

#include <math_ops.h>

Computes inverse hyperbolic cosine of x element-wise.

Summary

Given an input tensor, the function computes inverse hyperbolic cosine of every element. Input range is [1, inf]. It returns nan if the input lies outside the range.

x = tf.constant([-2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
tf.math.acosh(x) ==> [nan nan 0. 0.62236255 5.9914584 9.903487 inf]

Arguments:

Returns:

Constructors and Destructors

Acosh(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input x)

Public attributes

operation
y

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Public functions

Acosh

 Acosh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const