Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow::ops::ApproximateEqual

#include <math_ops.h>

Returns the truth value of abs(x-y) < tolerance element-wise.

Summary

Arguments:

Returns:

Constructors and Destructors

ApproximateEqual(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input x, ::tensorflow::Input y)
ApproximateEqual(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input x, ::tensorflow::Input y, const ApproximateEqual::Attrs & attrs)

Public attributes

operation
z

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public static functions

Tolerance(float x)

Structs

tensorflow::ops::ApproximateEqual::Attrs

Optional attribute setters for ApproximateEqual.

Public attributes

operation

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Public functions

ApproximateEqual

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

ApproximateEqual

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const ApproximateEqual::Attrs & attrs
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Public static functions

Tolerance

Attrs Tolerance(
  float x
)