Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: Cast

#include <math_ops.h>

Cast x of type SrcT to y of DstT.

Summary

Args:

Returns:

Constructors and Destructors

Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT)
Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT, const Cast::Attrs & attrs)

Public attributes

operation
y

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public static functions

Truncate (bool x)

Structs

tensorflow:: ops:: Cast:: Attrs

Optional attribute setters for Cast .

Public attributes

operation

Operation operation

Public functions

Cast

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT
)

Cast

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT,
  const Cast::Attrs & attrs
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Public static functions

Truncate

Attrs Truncate(
  bool x
)