Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: Fact

#include <user_ops.h>

Output a fact about factorials.

Summary

Args:

Returns:

Constructors and Destructors

Fact (const :: tensorflow::Scope & scope)

Public attributes

fact
operation

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public attributes

fact

::tensorflow::Output fact

operation

Operation operation

Public functions

Fact

 Fact(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const