Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: Identity

#include <array_ops.h>

Return a tensor with the same shape and contents as the input tensor or value.

Summary

Args:

Returns:

Constructors and Destructors

Identity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Public attributes

operation
output

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public attributes

operation

Operation operation

output

::tensorflow::Output output

Public functions

Identity

 Identity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const