Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow::ops::Imag

#include <math_ops.h>

Returns the imaginary part of a complex number.

Summary

Given a tensor input of complex numbers, this operation returns a tensor of type float that is the imaginary part of each element in input. All elements in input must be complex numbers of the form \(a + bj\), where a is the real part and b is the imaginary part returned by this operation.

For example:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.imag(input) ==> [4.75, 5.75]

Arguments:

Returns:

Constructors and Destructors

Imag(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input input)
Imag(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input input, const Imag::Attrs & attrs)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public static functions

Tout(DataType x)

Structs

tensorflow::ops::Imag::Attrs

Optional attribute setters for Imag.

Public attributes

operation

Operation operation

output

::tensorflow::Output output

Public functions

Imag

 Imag(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

Imag

 Imag(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const Imag::Attrs & attrs
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Public static functions

Tout

Attrs Tout(
  DataType x
)