Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: IsVariableInitialized

#include <state_ops.h>

Checks whether a tensor has been initialized.

Summary

Outputs boolean scalar indicating whether the tensor has been initialized.

Args:

Returns:

Constructors and Destructors

IsVariableInitialized (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref)

Public attributes

is_initialized
operation

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public attributes

is_initialized

::tensorflow::Output is_initialized

operation

Operation operation

Public functions

IsVariableInitialized

 IsVariableInitialized(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const