Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: Lgamma

#include <math_ops.h>

Computes the log of the absolute value of Gamma(x) element-wise.

Summary

For positive numbers, this function computes log((input - 1)!) for every element in the tensor. lgamma(5) = log((5-1)!) = log(4!) = log(24) = 3.1780539

Example:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 4.5, -4, -5.6])
tf.math.lgamma(x) ==> [inf, 0.5723649, 0., 2.4537368, inf, -4.6477685]

Args:

Returns:

Constructors and Destructors

Lgamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Public attributes

operation
y

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public attributes

operation

Operation operation

Public functions

Lgamma

 Lgamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const