Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::ops::Log

#include <math_ops.h>

Computes natural logarithm of x element-wise.

Summary

I.e., \(y = x\).

Example:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 5])
tf.math.log(x) ==> [-inf, -0.6931472,  0. ,  1.609438]

Arguments:

Returns:

Constructors and Destructors

Log(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input x)

Public attributes

operation
y

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Public functions

Log

 Log(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const