Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::ops::Minimum

#include <math_ops.h>

Returns the min of x and y (i.e.

Summary

x < y ? x : y) element-wise.

NOTE: Minimum supports broadcasting. More about broadcasting here

Arguments:

Returns:

Constructors and Destructors

Minimum(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input x, ::tensorflow::Input y)

Public attributes

operation
z

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Public functions

Minimum

 Minimum(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const