Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: NextIteration

#include <control_flow_ops.h>

Makes its input available to the next iteration.

Summary

Args:

  • scope: A Scope object
  • data: The tensor to be made available to the next iteration.

Returns:

Constructors and Destructors

NextIteration (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data)

Public attributes

operation
output

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public attributes

operation

Operation operation

output

::tensorflow::Output output

Public functions

NextIteration

 NextIteration(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const