Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: ReaderReset

#include <io_ops.h>

Restore a Reader to its initial clean state.

Summary

Args:

  • scope: A Scope object
  • reader_handle: Handle to a Reader.

Returns:

Constructors and Destructors

ReaderReset (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Public attributes

operation

Public functions

operator::tensorflow::Operation () const

Public attributes

operation

Operation operation

Public functions

ReaderReset

 ReaderReset(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

operator::tensorflow::Operation

 operator::tensorflow::Operation() const