Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow::ops::ScaleAndTranslate

#include <image_ops.h>

TODO: add doc.

Summary

Arguments:

Returns:

 • Output: The resized_images tensor.

Constructors and Destructors

ScaleAndTranslate(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input images, ::tensorflow::Input size, ::tensorflow::Input scale, ::tensorflow::Input translation)
ScaleAndTranslate(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input images, ::tensorflow::Input size, ::tensorflow::Input scale, ::tensorflow::Input translation, const ScaleAndTranslate::Attrs & attrs)

Public attributes

operation
resized_images

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public static functions

Antialias(bool x)
KernelType(StringPiece x)

Structs

tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs

Optional attribute setters for ScaleAndTranslate.

Public attributes

operation

Operation operation

resized_images

::tensorflow::Output resized_images

Public functions

ScaleAndTranslate

 ScaleAndTranslate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input translation
)

ScaleAndTranslate

 ScaleAndTranslate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input translation,
 const ScaleAndTranslate::Attrs & attrs
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Public static functions

Antialias

Attrs Antialias(
 bool x
)

KernelType

Attrs KernelType(
 StringPiece x
)