Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::ops::SerializeTensor

#include <parsing_ops.h>

Transforms a Tensor into a serialized TensorProto proto.

Summary

Arguments:

Returns:

  • Output: A serialized TensorProto proto of the input tensor.

Constructors and Destructors

SerializeTensor(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input tensor)

Public attributes

operation
serialized

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

serialized

::tensorflow::Output serialized

Public functions

SerializeTensor

 SerializeTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const