Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::ops::ShardedFilespec

#include <io_ops.h>

Generate a glob pattern matching all sharded file names.

Summary

Arguments:

Returns:

  • Output: The filename tensor.

Constructors and Destructors

ShardedFilespec(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input basename, ::tensorflow::Input num_shards)

Public attributes

filename
operation

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

filename

::tensorflow::Output filename

operation

Operation operation

Public functions

ShardedFilespec

 ShardedFilespec(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input basename,
  ::tensorflow::Input num_shards
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const