Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: Sin

#include <math_ops.h>

Computes sine of x element-wise.

Summary

Given an input tensor, this function computes sine of every element in the tensor. Input range is (-inf, inf) and output range is [-1,1] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10, float("inf")])
  tf.math.sin(x) ==> [nan -0.4121185 -0.47942555 0.84147096 0.9320391 -0.87329733 -0.54402107 nan]
  

Args:

Returns:

Constructors and Destructors

Sin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Public attributes

operation
y

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public attributes

operation

Operation operation

Public functions

Sin

 Sin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const