Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::ops::Softmax

#include <nn_ops.h>

Computes softmax activations.

Summary

For each batch i and class j we have


$$softmax[i, j] = exp(logits[i, j]) / sum_j(exp(logits[i, j]))$$

Arguments:

  • scope: A Scope object
  • logits: 2-D with shape [batch_size, num_classes].

Returns:

  • Output: Same shape as logits.

Constructors and Destructors

Softmax(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input logits)

Public attributes

operation
softmax

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

softmax

::tensorflow::Output softmax

Public functions

Softmax

 Softmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input logits
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const