Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::ops::Softplus

#include <nn_ops.h>

Computes softplus: log(exp(features) + 1).

Summary

Arguments:

Returns:

  • Output: The activations tensor.

Constructors and Destructors

Softplus(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input features)

Public attributes

activations
operation

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

activations

::tensorflow::Output activations

operation

Operation operation

Public functions

Softplus

 Softplus(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const