Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: Softsign

#include <nn_ops.h>

Computes softsign: features / (abs(features) + 1) .

Summary

Args:

Returns:

Constructors and Destructors

Softsign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

Public attributes

activations
operation

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public attributes

activations

::tensorflow::Output activations

operation

Operation operation

Public functions

Softsign

 Softsign(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const