Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: Tanh

#include <math_ops.h>

Computes hyperbolic tangent of x element-wise.

Summary

Given an input tensor, this function computes hyperbolic tangent of every element in the tensor. Input range is [-inf, inf] and output range is [-1,1] .

x = tf.constant([-float("inf"), -5, -0.5, 1, 1.2, 2, 3, float("inf")]) tf.math.tanh(x)

Args:

Returns:

Constructors and Destructors

Tanh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Public attributes

operation
y

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public attributes

operation

Operation operation

Public functions

Tanh

 Tanh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const