Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: TensorArraySize

#include <data_flow_ops.h>

Get the current size of the TensorArray .

Summary

Args:

Returns:

Constructors and Destructors

TensorArraySize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in)

Public attributes

operation
size

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public attributes

operation

Operation operation

size

::tensorflow::Output size

Public functions

TensorArraySize

 TensorArraySize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const