Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::Output

#include <ops.h>

Represents a tensor value produced by an Operation.

Summary

Constructors and Destructors

Output()
Output(Node *n)
Output(Node *n, int32 index)
Output(const Operation & op, int32 index)

Public functions

hash() const
uint64
index() const
int32
name() const
string
node() const
Node *
op() const
operator==(const Output & other) const
bool
type() const
DataType

Public functions

Output

 Output()=default

Output

 Output(
  Node *n
)

Output

 Output(
  Node *n,
  int32 index
)

Output

 Output(
  const Operation & op,
  int32 index
)

hash

uint64 hash() const 

index

int32 index() const 

name

string name() const 

node

Node * node() const 

op

Operation op() const 

operator==

bool operator==(
  const Output & other
) const 

type

DataType type() const