Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs

#include <math_ops.h>

Optional attribute setters for BatchMatMul.

Summary

Public attributes

adj_x_ = false
bool
adj_y_ = false
bool

Public functions

AdjX(bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
If True, adjoint the slices of x.
AdjY(bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
If True, adjoint the slices of y.

Public attributes

adj_x_

bool tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::adj_x_ = false

adj_y_

bool tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::adj_y_ = false

Public functions

AdjX

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::AdjX(
  bool x
)

If True, adjoint the slices of x.

Defaults to False.

Defaults to false

AdjY

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::AdjY(
  bool x
)

If True, adjoint the slices of y.

Defaults to False.

Defaults to false