Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tensorflow:: ops:: Cast:: Attrs

#include <math_ops.h>

Optional attribute setters for Cast .

Summary

Public attributes

Truncate_ = false
bool

Public functions

Truncate (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Defaults to false.

Public attributes

Truncate_

bool tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate_ = false

Public functions

Truncate

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate(
  bool x
)

Defaults to false.