Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs

#include <image_ops.h>

Optional attribute setters for DecodeBmp.

Summary

Public attributes

channels_ = 0
int64

Public functions

Channels(int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Defaults to 0.

Public attributes

channels_

int64 tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::channels_ = 0

Public functions

Channels

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::Channels(
  int64 x
)

Defaults to 0.