Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tensorflow:: ops:: PrintV2:: Attrs

#include <logging_ops.h>

Optional attribute setters for PrintV2 .

Summary

Public attributes

end_ = "\n"
StringPiece
output_stream_ = "stderr"
StringPiece

Public functions

End (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Defaults to "\n".
OutputStream (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
A string specifying the output stream or logging level to print to.

Public attributes

end_

StringPiece tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::end_ = "\n"

output_stream_

StringPiece tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::output_stream_ = "stderr"

Public functions

End

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::End(
  StringPiece x
)

Defaults to "\n".

OutputStream

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::OutputStream(
  StringPiece x
)

A string specifying the output stream or logging level to print to.

Defaults to "stderr"