Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tensorflow:: ops:: StringUpper:: Attrs

#include <string_ops.h>

Optional attribute setters for StringUpper .

Summary

Public attributes

encoding_ = ""
StringPiece

Public functions

Encoding (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Defaults to "".

Public attributes

encoding_

StringPiece tensorflow::ops::StringUpper::Attrs::encoding_ = ""

Public functions

Encoding

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringUpper::Attrs::Encoding(
  StringPiece x
)

Defaults to "".