Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English


Ngày 11 tháng 3 năm 2020

Cảm ơn cho tham gia với chúng tôi trong lần đầu tiên ảo chỉ TensorFlow Dev Hội nghị thượng đỉnh của chúng tôi.

Tiếp tục theo dõi blog của chúng tôi@TensorFlow cho nội dung được nêu ra nhiều hơn nữa!

Ảnh từ TensorFlow Dev Hội nghị thượng đỉnh năm 2020