Migracja szkolenia CPU/GPU dla wielu pracowników

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Ten przewodnik pokazuje, jak przeprowadzić migrację rozproszonego przepływu pracy szkolenia obejmującego wielu pracowników z TensorFlow 1 do TensorFlow 2.

Aby przeprowadzić szkolenie wieloosobowe z wykorzystaniem procesorów/GPU:

Ustawiać

Zacznij od kilku niezbędnych importów i prostego zestawu danych do celów demonstracyjnych:

# The notebook uses a dataset instance for `Model.fit` with
# `ParameterServerStrategy`, which depends on symbols in TF 2.7.
# Install a utility needed for this demonstration
!pip install portpicker

import tensorflow as tf
import tensorflow.compat.v1 as tf1
features = [[1., 1.5], [2., 2.5], [3., 3.5]]
labels = [[0.3], [0.5], [0.7]]
eval_features = [[4., 4.5], [5., 5.5], [6., 6.5]]
eval_labels = [[0.8], [0.9], [1.]]

Do szkolenia na wielu komputerach w TensorFlow potrzebna będzie zmienna środowiskowa konfiguracji 'TF_CONFIG' . Użyj 'TF_CONFIG' aby określić adresy 'cluster' i 'task' . (Dowiedz się więcej w przewodniku Distributed_training ).

import json
import os

tf_config = {
  'cluster': {
    'chief': ['localhost:11111'],
    'worker': ['localhost:12345', 'localhost:23456', 'localhost:21212'],
    'ps': ['localhost:12121', 'localhost:13131'],
  },
  'task': {'type': 'chief', 'index': 0}
}

os.environ['TF_CONFIG'] = json.dumps(tf_config)

Użyj instrukcji del , aby usunąć zmienną (ale w prawdziwym szkoleniu dla wielu pracowników w TensorFlow 1, nie musisz tego robić):

del os.environ['TF_CONFIG']

TensorFlow 1: Szkolenie rozproszone dla wielu pracowników z interfejsami API tf.estimator

Poniższy fragment kodu demonstruje kanoniczny przepływ pracy szkolenia wielu pracowników w TF1: do dystrybucji użyjesz interfejsów API tf.estimator.Estimator , tf.estimator.TrainSpec , tf.estimator.EvalSpec i tf.estimator.train_and_evaluate trening:

def _input_fn():
 return tf1.data.Dataset.from_tensor_slices((features, labels)).batch(1)

def _eval_input_fn():
 return tf1.data.Dataset.from_tensor_slices(
   (eval_features, eval_labels)).batch(1)

def _model_fn(features, labels, mode):
 logits = tf1.layers.Dense(1)(features)
 loss = tf1.losses.mean_squared_error(labels=labels, predictions=logits)
 optimizer = tf1.train.AdagradOptimizer(0.05)
 train_op = optimizer.minimize(loss, global_step=tf1.train.get_global_step())
 return tf1.estimator.EstimatorSpec(mode, loss=loss, train_op=train_op)

estimator = tf1.estimator.Estimator(model_fn=_model_fn)
train_spec = tf1.estimator.TrainSpec(input_fn=_input_fn)
eval_spec = tf1.estimator.EvalSpec(input_fn=_eval_input_fn)
tf1.estimator.train_and_evaluate(estimator, train_spec, eval_spec)
INFO:tensorflow:Using default config.
WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmpvfb91q_5
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpvfb91q_5', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps None or save_checkpoints_secs 600.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:401: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/adagrad.py:143: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpvfb91q_5/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.038075272, step = 0
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3 into /tmp/tmpvfb91q_5/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3...
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-11-13T02:31:06
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpvfb91q_5/model.ckpt-3
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.13630s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-11-13-02:31:06
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 3: global_step = 3, loss = 0.005215075
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 3: /tmp/tmpvfb91q_5/model.ckpt-3
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.061832994.
({'loss': 0.005215075, 'global_step': 3}, [])

TensorFlow 2: Szkolenie dla wielu pracowników ze strategiami dystrybucji

W TensorFlow 2 rozproszone szkolenie dla wielu pracowników z procesorami CPU, GPU i TPU odbywa się za pośrednictwem tf.distribute.Strategy s.

Poniższy przykład pokazuje, jak używać dwóch takich strategii: tf.distribute.experimental.ParameterServerStrategy i tf.distribute.MultiWorkerMirroredStrategy , z których obie są przeznaczone do szkolenia procesora/GPU z wieloma pracownikami.

ParameterServerStrategy zatrudnia koordynatora ( 'chief' ), co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska w tym notebooku Colab. Użyjesz tutaj kilku narzędzi, aby skonfigurować elementy pomocnicze niezbędne do działania tutaj: utworzysz klaster w procesie , w którym wątki są używane do symulacji serwerów parametrów ( 'ps' ) i pracowników ( 'worker' ) . Aby uzyskać więcej informacji na temat uczenia serwera parametrów, zapoznaj się z samouczkiem Uczenie serwera parametrów za pomocą ParameterServerStrategy .

W tym przykładzie najpierw zdefiniuj zmienną środowiskową 'TF_CONFIG' za pomocą tf.distribute.cluster_resolver.TFConfigClusterResolver , aby udostępnić informacje o klastrze. Jeśli używasz systemu zarządzania klastrami do szkolenia rozproszonego, sprawdź, czy zapewnia on już 'TF_CONFIG' , w którym to przypadku nie musisz jawnie ustawiać tej zmiennej środowiskowej. (Dowiedz się więcej w sekcji Konfigurowanie zmiennej środowiskowej 'TF_CONFIG' w przewodniku Szkolenie rozproszone z TensorFlow ).

# Find ports that are available for the `'chief'` (the coordinator),
# `'worker'`s, and `'ps'` (parameter servers).
import portpicker

chief_port = portpicker.pick_unused_port()
worker_ports = [portpicker.pick_unused_port() for _ in range(3)]
ps_ports = [portpicker.pick_unused_port() for _ in range(2)]

# Dump the cluster information to `'TF_CONFIG'`.
tf_config = {
  'cluster': {
    'chief': ["localhost:%s" % chief_port],
    'worker': ["localhost:%s" % port for port in worker_ports],
    'ps': ["localhost:%s" % port for port in ps_ports],
  },
  'task': {'type': 'chief', 'index': 0}
}
os.environ['TF_CONFIG'] = json.dumps(tf_config)

# Use a cluster resolver to bridge the information to the strategy created below.
cluster_resolver = tf.distribute.cluster_resolver.TFConfigClusterResolver()

Następnie utwórz tf.distribute.Server dla procesów roboczych i serwerów parametrów:

# Workers need some inter_ops threads to work properly.
# This is only needed for this notebook to demo. Real servers
# should not need this.
worker_config = tf.compat.v1.ConfigProto()
worker_config.inter_op_parallelism_threads = 4

for i in range(3):
 tf.distribute.Server(
   cluster_resolver.cluster_spec(),
   job_name="worker",
   task_index=i,
   config=worker_config)

for i in range(2):
 tf.distribute.Server(
   cluster_resolver.cluster_spec(),
   job_name="ps",
   task_index=i)

W szkoleniu rozproszonym w rzeczywistym świecie zamiast uruchamiać wszystkie tf.distribute.Server na koordynatorze, będziesz korzystać z wielu komputerów, a te, które są oznaczone jako "worker" i "ps" (serwery parametrów) będą uruchom tf.distribute.Server . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Klastry w świecie rzeczywistym w samouczku dotyczącym szkolenia serwera parametrów .

Gdy wszystko jest gotowe, utwórz obiekt ParameterServerStrategy :

strategy = tf.distribute.experimental.ParameterServerStrategy(cluster_resolver)
INFO:tensorflow:`tf.distribute.experimental.ParameterServerStrategy` is initialized with cluster_spec: ClusterSpec({'chief': ['localhost:16660'], 'ps': ['localhost:15313', 'localhost:20369'], 'worker': ['localhost:21380', 'localhost:18699', 'localhost:19420']})
INFO:tensorflow:ParameterServerStrategyV2 is now connecting to cluster with cluster_spec: ClusterSpec({'chief': ['localhost:16660'], 'ps': ['localhost:15313', 'localhost:20369'], 'worker': ['localhost:21380', 'localhost:18699', 'localhost:19420']})
INFO:tensorflow:ParameterServerStrategy (CentralStorageStrategy if you are using a single machine) with compute_devices = ['/job:chief/replica:0/task:0/device:GPU:0'], variable_device = '/job:chief/replica:0/task:0/device:GPU:0'
INFO:tensorflow:Number of GPUs on workers: 1

Po utworzeniu obiektu strategii zdefiniuj model, optymalizator i inne zmienne, a następnie wywołaj Keras Model.compile w interfejsie API Strategy.scope w celu dystrybucji szkolenia. (Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji API Strategy.scope ).

Jeśli wolisz dostosować swój trening, na przykład poprzez zdefiniowanie podań do przodu i do tyłu, zapoznaj się z sekcją Trening z niestandardową pętlą treningową w samouczku dotyczącym treningu serwera parametrów, aby uzyskać więcej informacji.

dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
   (features, labels)).shuffle(10).repeat().batch(64)

eval_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
   (eval_features, eval_labels)).repeat().batch(1)

with strategy.scope():
 model = tf.keras.models.Sequential([tf.keras.layers.Dense(1)])
 optimizer = tf.keras.optimizers.Adagrad(learning_rate=0.05)
 model.compile(optimizer, "mse")

model.fit(dataset, epochs=5, steps_per_epoch=10)
Epoch 1/5
INFO:tensorflow:Reduce to /device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/device:CPU:0',).
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/data/ops/dataset_ops.py:453: UserWarning: To make it possible to preserve tf.data options across serialization boundaries, their implementation has moved to be part of the TensorFlow graph. As a consequence, the options value is in general no longer known at graph construction time. Invoking this method in graph mode retains the legacy behavior of the original implementation, but note that the returned value might not reflect the actual value of the options.
 warnings.warn("To make it possible to preserve tf.data options across "
INFO:tensorflow:Reduce to /device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/device:CPU:0',).
2021-11-13 02:31:09.110074: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:766] AUTO sharding policy will apply DATA sharding policy as it failed to apply FILE sharding policy because of the following reason: Found an unshardable source dataset: name: "TensorSliceDataset/_2"
op: "TensorSliceDataset"
input: "Placeholder/_0"
input: "Placeholder/_1"
attr {
 key: "Toutput_types"
 value {
  list {
   type: DT_FLOAT
   type: DT_FLOAT
  }
 }
}
attr {
 key: "_cardinality"
 value {
  i: 3
 }
}
attr {
 key: "is_files"
 value {
  b: false
 }
}
attr {
 key: "metadata"
 value {
  s: "\n\024TensorSliceDataset:4"
 }
}
attr {
 key: "output_shapes"
 value {
  list {
   shape {
    dim {
     size: 2
    }
   }
   shape {
    dim {
     size: 1
    }
   }
  }
 }
}

2021-11-13 02:31:09.115349: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:766] AUTO sharding policy will apply DATA sharding policy as it failed to apply FILE sharding policy because of the following reason: Found an unshardable source dataset: name: "TensorSliceDataset/_2"
op: "TensorSliceDataset"
input: "Placeholder/_0"
input: "Placeholder/_1"
attr {
 key: "Toutput_types"
 value {
  list {
   type: DT_FLOAT
   type: DT_FLOAT
  }
 }
}
attr {
 key: "_cardinality"
 value {
  i: 3
 }
}
attr {
 key: "is_files"
 value {
  b: false
 }
}
attr {
 key: "metadata"
 value {
  s: "\n\024TensorSliceDataset:4"
 }
}
attr {
 key: "output_shapes"
 value {
  list {
   shape {
    dim {
     size: 2
    }
   }
   shape {
    dim {
     size: 1
    }
   }
  }
 }
}

2021-11-13 02:31:09.117963: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:766] AUTO sharding policy will apply DATA sharding policy as it failed to apply FILE sharding policy because of the following reason: Found an unshardable source dataset: name: "TensorSliceDataset/_2"
op: "TensorSliceDataset"
input: "Placeholder/_0"
input: "Placeholder/_1"
attr {
 key: "Toutput_types"
 value {
  list {
   type: DT_FLOAT
   type: DT_FLOAT
  }
 }
}
attr {
 key: "_cardinality"
 value {
  i: 3
 }
}
attr {
 key: "is_files"
 value {
  b: false
 }
}
attr {
 key: "metadata"
 value {
  s: "\n\024TensorSliceDataset:4"
 }
}
attr {
 key: "output_shapes"
 value {
  list {
   shape {
    dim {
     size: 2
    }
   }
   shape {
    dim {
     size: 1
    }
   }
  }
 }
}
10/10 - 3s - loss: 7.4912 - 3s/epoch - 259ms/step
Epoch 2/5
10/10 - 0s - loss: 3.3420 - 43ms/epoch - 4ms/step
Epoch 3/5
10/10 - 0s - loss: 1.9022 - 44ms/epoch - 4ms/step
Epoch 4/5
10/10 - 0s - loss: 1.1536 - 42ms/epoch - 4ms/step
Epoch 5/5
10/10 - 0s - loss: 0.7208 - 43ms/epoch - 4ms/step
<keras.callbacks.History at 0x7f45d83f3a50>
model.evaluate(eval_dataset, steps=10, return_dict=True)
1/10 [==>...........................] - ETA: 11s - loss: 2.4114
2021-11-13 02:31:10.757780: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:766] AUTO sharding policy will apply DATA sharding policy as it failed to apply FILE sharding policy because of the following reason: Found an unshardable source dataset: name: "TensorSliceDataset/_2"
op: "TensorSliceDataset"
input: "Placeholder/_0"
input: "Placeholder/_1"
attr {
 key: "Toutput_types"
 value {
  list {
   type: DT_FLOAT
   type: DT_FLOAT
  }
 }
}
attr {
 key: "_cardinality"
 value {
  i: 3
 }
}
attr {
 key: "is_files"
 value {
  b: false
 }
}
attr {
 key: "metadata"
 value {
  s: "\n\024TensorSliceDataset:8"
 }
}
attr {
 key: "output_shapes"
 value {
  list {
   shape {
    dim {
     size: 2
    }
   }
   shape {
    dim {
     size: 1
    }
   }
  }
 }
}

2021-11-13 02:31:10.910985: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:766] AUTO sharding policy will apply DATA sharding policy as it failed to apply FILE sharding policy because of the following reason: Found an unshardable source dataset: name: "TensorSliceDataset/_2"
op: "TensorSliceDataset"
input: "Placeholder/_0"
input: "Placeholder/_1"
attr {
 key: "Toutput_types"
 value {
  list {
   type: DT_FLOAT
   type: DT_FLOAT
  }
 }
}
attr {
 key: "_cardinality"
 value {
  i: 3
 }
}
attr {
 key: "is_files"
 value {
  b: false
 }
}
attr {
 key: "metadata"
 value {
  s: "\n\024TensorSliceDataset:8"
 }
}
attr {
 key: "output_shapes"
 value {
  list {
   shape {
    dim {
     size: 2
    }
   }
   shape {
    dim {
     size: 1
    }
   }
  }
 }
}
10/10 [==============================] - 2s 38ms/step - loss: 3.8431
2021-11-13 02:31:11.053772: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:766] AUTO sharding policy will apply DATA sharding policy as it failed to apply FILE sharding policy because of the following reason: Found an unshardable source dataset: name: "TensorSliceDataset/_2"
op: "TensorSliceDataset"
input: "Placeholder/_0"
input: "Placeholder/_1"
attr {
 key: "Toutput_types"
 value {
  list {
   type: DT_FLOAT
   type: DT_FLOAT
  }
 }
}
attr {
 key: "_cardinality"
 value {
  i: 3
 }
}
attr {
 key: "is_files"
 value {
  b: false
 }
}
attr {
 key: "metadata"
 value {
  s: "\n\024TensorSliceDataset:8"
 }
}
attr {
 key: "output_shapes"
 value {
  list {
   shape {
    dim {
     size: 2
    }
   }
   shape {
    dim {
     size: 1
    }
   }
  }
 }
}
{'loss': 3.843122}

Partycje ( tf.distribute.experimental.partitioners )

ParameterServerStrategy w TensorFlow 2 obsługuje partycjonowanie zmiennych i oferuje te same partycje co TensorFlow 1, z mniej mylącymi nazwami: - tf.compat.v1.variable_axis_size_partitioner -> tf.distribute.experimental.partitioners.MaxSizePartitioner : partycjoner, który utrzymuje maksymalne rozmiary) . - tf.compat.v1.min_max_variable_partitioner -> tf.distribute.experimental.partitioners.MinSizePartitioner : partycjoner, który przydziela minimalny rozmiar na fragment. - tf.compat.v1.fixed_size_partitioner -> tf.distribute.experimental.partitioners.FixedShardsPartitioner : partycjoner, który przydziela ustaloną liczbę odłamków.

Alternatywnie możesz użyć obiektu MultiWorkerMirroredStrategy :

# To clean up the `TF_CONFIG` used for `ParameterServerStrategy`.
del os.environ['TF_CONFIG']
strategy = tf.distribute.MultiWorkerMirroredStrategy()
WARNING:tensorflow:Collective ops is not configured at program startup. Some performance features may not be enabled.
INFO:tensorflow:Single-worker MultiWorkerMirroredStrategy with local_devices = ('/device:GPU:0',), communication = CommunicationImplementation.AUTO

Strategię zastosowaną powyżej można zastąpić obiektem MultiWorkerMirroredStrategy , aby przeprowadzić szkolenie przy użyciu tej strategii.

Podobnie jak w przypadku interfejsów API tf.estimator , ponieważ MultiWorkerMirroredStrategy jest strategią dla wielu klientów, nie ma łatwego sposobu na prowadzenie rozproszonych szkoleń w tym notatniku Colab. Dlatego zastąpienie powyższego kodu tą strategią kończy się uruchamianiem rzeczy lokalnie. Szkolenie dla wielu pracowników z Keras Model.fit / samouczki z niestandardową pętlą szkoleniową pokazują, jak uruchomić szkolenie dla wielu pracowników z ustawioną zmienną 'TF_CONFIG' , z dwoma pracownikami na hoście lokalnym w Colab. W praktyce należy utworzyć wiele procesów roboczych na zewnętrznych adresach IP/portach i użyć zmiennej 'TF_CONFIG' , aby określić konfigurację klastra dla każdego procesu roboczego.

Następne kroki

Aby dowiedzieć się więcej o rozproszonym szkoleniu dla wielu pracowników za pomocą tf.distribute.experimental.ParameterServerStrategy i tf.distribute.MultiWorkerMirroredStrategy w TensorFlow 2, zapoznaj się z następującymi zasobami: