MLIR زیرساخت مدلهای ML با کارایی بالا را در TensorFlow متحد می کند.

MLIR پروژه نمایش میانی مشترک (IR) که یکپارچه زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای مدلهای یادگیری ماشینی کارایی بالا در TensorFlow و چارچوب ML مشابه تعریف می کند. این پروژه شامل استفاده از تکنیک های HPC ، همراه با ادغام الگوریتم های جستجو مانند یادگیری تقویتی خواهد بود. هدف MLIR کاهش هزینه برای ارائه سخت افزار جدید و بهبود قابلیت استفاده برای کاربران موجود TensorFlow است.
// Syntactically similar to LLVM:
func @testFunction(%arg0: i32) {
  %x = call @thingToCall(%arg0) : (i32) -> i32
  br ^bb1
^bb1:
  %y = arith.addi %x, %x : i32
  return %y : i32
}